Aktualności

1. Oferta edukacyjna

Blizne Jasińskiego  25.02.2021 r. 

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego istnieje od 2010r. Zlokalizowane jest w  miejscowości: Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1b. Mieści się w nowoczesnym, piętrowym budynku, z dala od ulicznego zgiełku. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu zorganizowanych jest 7 grup, zróżnicowanych pod względem wieku.

W budynku jest 7 sal dydaktycznych, w tym 3 dwupoziomowe z antresolą do leżakowania, co jest atutem przedszkola. Sale są jasne, estetyczne i kolorowo urządzone. Różnorodne kąciki tematyczne w salach, zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniają wielokierunkową aktywność dziecka, swobodny rozwój i  zabawę.

Przedszkole posiada przestronną szatnię i hol, salę widowiskowo-gimnastyczną do zajęć sportowych i imprez artystycznych, własną kuchnię i jadalnię. W części administracyjnej są pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze specjalistami: logopeda,  dogoterapeuta, psycholog, pedagog, rehabilitant, terapeuta SI, terapeuta ręki.

Wokół budynku są dwa place zabaw wyposażone w nowoczesny, bezpieczny, kolorowy sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Co nas wyróżnia?

Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom i ich rodzicom. Wychowujemy w  atmosferze akceptacji i tolerancji, uczymy budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

W naszym przedszkolu dzieci aktywnie uczestniczą w poznawaniu otaczającej je rzeczywistości, czerpiąc wiele radości z pokonywania trudności, osiągania sukcesów i  odkrywania tajemnic świata. W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca w swojej pracy różnorodne metody i  formy pracy z dziećmi, a także wdrażająca swoje programy autorskie. Pracę przedszkola wspomagają oddani dzieciom pracownicy niepedagogiczni. Przedszkole uczestniczy w wielu akcjach i kampaniach lokalnych i ogólnopolskich, realizuje ciekawe projekty edukacyjne. Uczestniczy w projektach unijnych. Jest pomysłodawcą i  organizatorem akcji plastycznych, konkursów o zasięgu gminnym i powiatowym, adresowanych do innych placówek.

Informacja o ilości wolnych miejsc 

w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego  informuje, 

że dysponuje w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

 • 75 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2018, 
 • 5 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2017,
 • 4 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2016

o które mogą się ubiegać zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji w okresie 

od dnia 11 marca do dnia 26 marca 2021 roku.

2. Podstawowe wiadomości o rekrutacji

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/22

W Gminie Stare Babice odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z  wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Terminy, kryteria i dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 25/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2021/2022. szczegóły: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1526

Przyjmowanie wniosków o kontynuacji uczęszczania do placówki
od 25.02.2021 r. do 03.03.2021 r.

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata
od 11.03.2021 r. do 26.03.2021

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu.
od 11.03.2021 do 30.03.2021

W celu zachowania ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

 1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Szczegółowa instrukcja znajduje się na końcu tekstu.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

 1. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie będą ustawione skrzynki podawcze do składania dokumentów rekrutacyjnym.

Rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół na terenie gminy Stare Babice.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny;
 • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
 • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie rekrutacyjnej (na dole strony – pliki do pobrania)

 1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w  systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzic ma założone konto z poprzedniej rekrutacji, nie musi zakładać kolejnego konta.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail. Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania z  tej opcji, nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w  wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o  Profilu Zaufanym: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.

ETAP KONTYNUACJI 


6 latki w szkołach uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rekrutacja do oddziału 6-latków w Szkole stanowi rekrutację do oddziału przedszkolnego, zerówka stanowi wychowanie przedszkolne. Prosimy zwrócić uwagę przy wybieraniu typu rekrutacji. Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910). 

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w  formie elektronicznej. Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w  placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w  oddziale 6 latków prowadzonym w szkole.

W roku szkolnym 2021/2022 w procesie rekrutacji planowany jest również nabór dzieci do Przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym w  Zarządzeniu Nr  26/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2021 r. w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”, pracować będą jak placówki publiczne.

Informacji na temat rekrutacji udzielają komisje rekrutacyjne w szkołach i  przedszkolach od 24 lutego 2021 r. 

3. Zasady dla dzieci w czasie pandemii

Żeby wszyscy byli zdrowi i bezpieczni w przedszkolu musimy przestrzegać pewnych zasad. Jak już pewnie wiesz jest nowy wirus, od którego ludzie (zwłaszcza starsi) chorują. Wirus jest malutki i go nie widać, więc musimy go przechytrzyć – razem na pewno damy radę!  

Dlatego poprosimy Cię o przestrzeganie  kilku nowych zasad w czasie pobytu w przedszkolu. 

 1. Nie przynoś do przedszkola z domu żadnych zabawek ani książek, dotyczy to również pluszaków, kocyków. Wiemy, że trudno Ci  bez nich, ale można przenieść wirusa na zabawkach. 
 2. W przedszkolu trzeba przestrzegać różnych zasad – po wejściu do przedszkola wyrywkowo zostanie Wam zmierzona temperatura – magicznym termometrem, bez dotykania. 
 3. W wiatrołapie, czyli pierwszym pomieszczeniu w przedszkolu trzeba będzie pożegnać się z rodzicem/opiekunem. 
 4. Panie będą na Was czekać w szatni i pomogą Wam się  przebrać. Zadadzą kilka pytań Waszym rodzicom. Wszystko w trosce o nasze i Wasze zdrowie. 
 5. W szatni przebierz się tak szybko jak potrafisz. Chodzi o to, że nie może być  na raz w jednym pomieszczeniu za dużo osób, a inni też potrzebują się przebrać.  
 6. Daj całusa mamie lub tacie i dzielnie pomaszeruj do szatni. Rodzice nie mogą pójść z Tobą – ale taki Zuch jak Ty na pewno da radę! 
 7. Zaraz po wejściu do sali idź najpierw dokładnie umyć ręce. Będziemy sobie przypominać jak to zrobić, żeby na pewno wygonić z nich wszystkie wirusy. Prosimy, żebyś często i dokładnie mył ręce. 
 8. Choć to bardzo trudne nie podawaj ręki na powitanie, ani nie przytulaj się do nikogo. 
 9. Dorośli w przedszkolu mogą mieć na twarzy maseczki lub przezroczyste osłonki – przyłbice. Pewnie śmiesznie w nich będą wyglądać i czasem trudno będzie rozpoznać kto to. To dlatego, żeby nie zarazić Cię koronawirusem. 
 10. Żeby się nie zarazić się wirusem, nie będziemy myć zębów.  
 11. Jeśli chcesz się napić wody, powiedz o tym pani. 
 12. Przy kichaniu i kasłaniu koniecznie pamiętaj, żeby robić to w łokieć. Kiedy wydmuchasz nos od razu wyrzuć chusteczkę do kosza i idź umyć ręce. 
 13. Wiemy, że bardzo stęskniłeś się za kolegami. Niestety dla Waszego dobra lepiej będzie, jeśli będziecie bawić się osobno.  
 14. Z sali zniknęło dużo zabawek. Musieliśmy schować wszystkie te, których nie da się łatwo zdezynfekować – czyli wyczyścić z nich wszystkich zarazków. Z tego samego powodu nie ma dywanu. 
 15. Prosimy, żebyś do zabawy, rysowania, jedzenia siadał przy stoliku zawsze na swoim wyznaczonym miejscu. 
 16. Rysować będziemy swoimi kredkami. Jeśli chcesz rysować weź kartkę, swoje kredki i usiądź przy stoliku, na swoim miejscu. Po skończonym rysowaniu odłóż kredki i rysunek na wyznaczone miejsce. 
 17. W czasie relaksu po obiedzie Pani wskaże Ci Twoje miejsce na podłodze, tak żeby zachować odstępy od innych Dzieci.  
 18. Panie będą czytać książki, puszczać muzykę, albo o czymś opowiadać. Pokażą Ci wtedy, gdzie masz usiąść, tak żeby zachować odstęp od innych dzieci. Podobnie jak w przypadku relaksu absolutnie nie zmieniaj miejsca i nie przysuwaj się do innych dzieci. 

Rozumiemy, że pamiętanie o tych wszystkich zasadach i przestrzeganie ich może być dla 

Ciebie trudne, ale uwierz one są po to, żeby nikt nie zachorował, ani Ty, ani twoi Rodzice i Rodzeństwo, ani żadna z Pań w przedszkolu. Musimy razem pokonać tego okropnego wirusa. Pomożesz nam?

4. Zasady dotyczące rodziców decydujących się na korzystanie z opieki przedszkolnej

 1. Do placówki nie może uczęszczać dziecko, którego ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.  
 2. Do przedszkola przyprowadzane mogą być jedynie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.  
 3. Do przedszkola przyprowadza dziecko jeden opiekun, który jest zdrowy – bez objawów chorobowych. 
 4. W czasie epidemii rodzice/prawni opiekunowie w miarę możliwości powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.  
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia. 
 6. Na terenie placówki jest obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. 
 7. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko. 
 8. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki (nie można przebywać na terenie przedszkola). 
 9. Ustala się drogę szybkiej komunikacji z przedszkolem drogą telefoniczną. Rodzic ma obowiązek natychmiast odebrać telefon z przedszkola lub bezzwłocznie oddzwonić. 
 10. Przed wejściem do szatni będą dokonywane wyrywkowo pomiary temperatury (termometr bezdotykowy) i przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem/opiekunem. 
 11. W celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej i bezpiecznej opieki podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  
 12. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00. Po upływie godziny 8.00 przedszkole jest zamykane – rozpoczyna się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.  
 13. Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki rodzic dokłada wszelkich starań by odbyło się to jak najsprawniej. 
 14. Natychmiast po wejściu do przedszkola każdy rodzic jest zobowiązany do dezynfekcji rąk dostępnym płynem odkażającym, zgodnie z wiszącą instrukcją. 
 15. W czasie oczekiwania na wejście do placówki  rodzic/opiekun stara się o zachowanie dystansu społecznego min 2m w stosunku do innych osób (zarówno dzieci, jak i dorosłych). 
 16. Do odwołania, ze względów sanitarnych wyłącza się z użytkowania toaletę dla rodziców. 
 17. Przyprowadzanie i odbieranie, odbywa się za pośrednictwem pań woźnych kontakt z nauczycielami odbywa się przez telefon. 
 18. W przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki lub innych objawów chorobowych, po kontakcie telefonicznym z nauczycielem, rodzic zobowiązany jest bezwzględnie odebrać dziecko z przedszkola w jak najkrótszym czasie.  
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek, książek, pluszaków itp. oraz jedzenia i picia. W salach znajdują się jedynie zabawki, które łatwo jest zdezynfekować. Z wyjątkiem dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji. 
 20. Do odwołania zawieszamy mycie zębów w przedszkolu. 
 21. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny, w tym o zwrócenie uwagi, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajmy, że dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.  

5. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

          Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

 

L.poj.

Nazwisko i imię dziecka

Numer wniosku

B. Viktoria

2021/P/01179

B. Władysław

2021/P/01011

C. Jan Ryszard

2021/P/00872

Ch. Jakub

2021/P/01387

F. Marcelina

2021/P/01041

K. Helena Hanna

2021/P/01637

K. Pola

2021/P/00997

Ł. Aleksander

2021/P/01680

O. Ignacy

2021/P/01405

P. Helena Anna

2021/P/01449

P. Kornelia Antonina

2021/P/01019

P. Gabriela

2021/P/01691

R. Franciszek Fabian

2021/P/01136

R. Szymon Franciszek

2021/P/01495

S. Wiktoria

2021/P/01592

S. Franciszek Karol

2021/P/00959

Sz. Wiktor

2021/P/01455

T. Hanna

2021/P/01522

W. Witold

2021/P/01389

W. Emilia Anna

2021/P/01643

W. Maja Lidia

2021/P/01672

W. Wiktoria Sylwia

2021/P/01549

W. Mateusz

2021/P/01457

W. Leon Karol

2021/P/01408

B. Borys

2021/P/01397

D. Szymon

2021/P/01160

Dz. Jan Jerzy

2021/P/01399

G. Filip Mateusz

2021/P/01503

H. Urszula Edyta

2021/P/01096

H. Piotr

2021/P/00926

I. Robert

2021/P/00996

J. Gloria

2021/P/01547

J. Jakub

2021/P/01402

J. Edward Jerzy

2021/P/01013

K. Gabriela

2021/P/01435

K. Marcel

2021/P/00933

K. Julia Aleksandra

2021/P/01227

K. Urszula

2021/P/01360

M. Krystian

2021/P/01520

Ł. Aleksander

2021/P/01673

Ł. Ignacy Sylwester

2021/P/01629

S. Dorota

2021/P/09973

W. Maja Nikola

2021/P/09816

W. Kacper

2021/P/01188

W. Aleksander

2021/P/00993

Z. Sylwia Natalia

2021/P/01060

B. Jakub

2021/P/01292

Cz. Maksymilian

2021/P/01475

K. Adrianna 

2021/P/01208

O. Michał 

2021/P/01677

N. Zuzanna

2021/P/01394

K. Barbara

2021/P/01101

K. Hanna

2021/P/01119

M. Filip

2021/P/01412

N. Maria

2021/P/01419

P. Jan

2021/P/01099

S. Maja

2021/P/01550

Z.  Amelia Agnieszka

2021/P/01087

Z. Jakub

2021/P/00942

N. Antoni 

2021/P/01393

D. Kornelia Maria

2021/P/01051

J. Szymon Marek

2021/P/01293

Ł. Maksym

2021/P/01678

O. Tymon

2021/P/01404

T. Maria

2021/P/01521

G. Szymon

2021/P/01699

S. Jan

2021/P/00882

T. Wiktoria

2021/P/00887

Z. Wojciech

2021/P/01548

L. Oliwia

2021/P/01182

Z. Antoni

2021/P/01046

T. Emilia

2021/P/01523

 

 

         Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

L.poj.

                    Dane kandydata

Nr wniosku

1.

Ch. Alicja

2021/P/01516

2.

W. Antoni

2021/P/01164

3.

Ż. Alicja Oliwia

2021/P/01112

 

6. Informacja o ilości wolnych miejsc

Blizne Jasińskiego  21.05.2021 r. 

 

Informacja o ilości wolnych miejsc.

w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego  informuje, że:                                     

W rekrutacji uzupełniającej 

na rok szkolny 2021/2022 dysponuje 

 • 9 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2018, 

o które mogą się ubiegać zainteresowani Rodzice w procesie rekrutacji uzupełniającej w okresie od dnia 26 maja do dnia 8 czerwca 2021 roku.

7. Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Numer wniosku

1.

K. Helena

2021/P/01779

2.

S. Tytus Stanisław

2021/P/01777

3.

S. Janina Maria

2021/P/01776

4.

P. Lilianna 

2021/P/01771

5.

G. Emilia Maria

2021/P/01760

6.

K. Leon

2021/P/01727

7.

R. Polina

2021/P/01724

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Numer wniosku

1.

S. Daryna

2021/P/01788

2.

Ch. Alicja

2021/P/01786

3.

C. Karol Julian

2021/P/01785

4.

N. Grzegorz

2021/P/01784

5.

Ż. Alicja Oliwia

2021/P/01778

6.

P. Klara

2021/P/01756

7.

W. Fryderyk Jan

2021/P/01755

8.

W. Antoni Wiktor

2021/P/01752

9.

P. Ignacy

2021/P/01747

10.

W. Jakub

2021/P/01744

11.

O. Pola Anna

2021/P/01734

12.

B. Łukasz

2021/P/01757

Skip to content