W  roku szkolnym 2019/2020 skupiamy się na: 

1. Rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci.

2. Wychowaniu do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Rozwijaniu kreatywności, przedsiebiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Back to top