Stare Babice, dn. 27.08.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego

w ramach projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

Projekt jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

ZAMAWIAJĄCY:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

ul. Kościuszki 1b, 05-082 Blizne Jasińskiego

tel. 22 721 15 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

Nazwa i kod CPV: 85312500-4

Przedmiot zamówienia obejmuje 5 części, dotyczących poszczególnych zajęć:

Nr części zamówienia

Nazwa zajęć

Ogólna liczba godzin

Cel i opis zajęć

CZĘŚĆ I

Muzykoterapia

indywidualna

200 godz.

Muzykoterapia ma na celu redukowanie zaburzeń i deficytów oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z wykorzystaniem muzyki, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji i zabawy rytmicznej w tym:

 • wzbudzanie pozytywnych emocji i nastrojów,

 • tworzenie sytuacji uaktywniających wyobraźnię,

 • rozwijanie twórczej ekspresji,

 • poprawę samopoczucia psychofizycznego,

 • obniżanie napięcia psychofizycznego i emocjonalnego,

 • redukowanie lęku,

 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji,

 • doskonalenie słuchu, dotyku, rozwijanie pamięci słuchowej,

 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni,

 • usprawnianie psychomotoryki,

 • kształcenie komunikacji interpersonalnej, rozwijanie komunikacji werbalnej,

 • podnoszenie samooceny, wzmacnianie wiary we własne możliwości.

CZĘŚĆ II

Dogoterapia

indywidualna

200 godz.

Dogoterapia ma na celu redukowanie zaburzeń i deficytów oraz wspomaganie rehabilitacji i edukacji oraz prawidłowego rozwoju dzieci z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z psem, w tym:

 • wspomaganie oraz przyspieszenie procesów terapeutycznych;

 • rozwijanie funkcji poznawczych i spostrzegawczości,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • stymulowanie zmysłów - działanie na receptory wzroku, słuchu, dotyku,

 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi,

 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa,

 • zniwelowanie lęku przed zwierzętami,

 • rozwijanie okazywania uczuć oraz panowania nad emocjami,

 • rozwijanie umiejętności komunikacji z otoczeniem,

 • opanowanie prostych elementów tresury, dodających dziecku poczucia wartości,

 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i rozwijanie funkcji opiekuńczych i samodzielności,

 • wyciszenie zachowań agresywnych,

 • kształtowanie nawyków higienicznych związanych z kontaktem z psem, np. mycie rąk.

CZĘŚĆ III

Dogoterapia

grupowa

160 godz.

CZĘŚĆ IV

Sensoryka

indywidualna

200 godz.

Zajęcia o charakterze Terapii Integracji Sensorycznej mają na celu:

 • poprawę jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

 • dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych,

 • wspomaganie ogólnego rozwoju psychofizycznego,

 • poprawę koncentracji,

 • rozwój orientacji przestrzennej i schematu ciała,

 • ocenę rozwoju procesów sensomotorycznych,

 • poprawę rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania,

 • poprawę motoryki – koordynacji ruchowej i planowania ruchu,

 • poprawę percepcji słuchowej, wzrokowej oraz dotyku,

 • kształtowanie wyobraźni,

 • usprawnianie mowy czynnej.

CZĘŚĆ V

Sensoryka

grupowa

160 godz.

 • Uczestnicy zajęć: dzieci w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stwierdzone deficyty wymagające specjalistycznego wsparcia.
 • Cel zajęć: Zajęcia o charakterze terapii zajęciowej ukierunkowane na niwelowanie stwierdzonych zaburzeń i deficytów rozwojowych, wpływające na wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zajęcia przeprowadzone będą w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.
 • Miejsce realizacji zajęć: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1b, 05-082 Blizne Jasińskiego (gmina Stare Babice).
 • Okres realizacji zajęć: od września 2019 do czerwca 2020 r.
 • Ogólna liczba godzin (60 min.) zajęć ujęta w zamówieniu zostanie podzielona na jednostki lekcyjne o różnym wymiarze czasowym, w zależności od rodzaju zajęć i uczestników. Zamawiający sporządzi harmonogram zajęć.
 • Zajęcia mają być dostosowane do planu zajęć lekcji dydaktycznych w przedszkolu. Wykonawca będzie prowadził zajęcia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w terminach realizacji zajęć, wynikających ze zmiany planu zajęć lub uroczystości przedszkolnych.
 • Rekrutacja uczestników zajęć prowadzona będzie przez Zamawiającego. Podział na grupy odbędzie się po zakończeniu rekrutacji do projektu.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości prowadzonych zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania realizacji zajęć oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonych zajęć obejmującej m.in.: wypełniony dziennik zajęć, listy obecności uczestniczących dzieci, dokumentację fotograficzną.
 • Wzory dokumentacji zajęć dostarczy Zamawiający.
 • Wykonawca wskaże osobę, która będzie prowadziła zajęcia.
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zajęć: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA 

Wykonawca składając ofertę na Część I – Muzykoterapia indywidualna musi wykazać, że:

-  dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającą następujące warunki;

- posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu muzykoterapii dla dzieci w wymiarze co najmniej 30 godzin zrealizowanych zajęć w ciągu ostatnich 3 lat;
- ukończyła kurs lub studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii.

Wykonawca składając ofertę na Część II – Dogoterapia indywidualna oraz Część III – Dogoterapia grupowa musi wykazać, że:

- dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającą następujące warunki:

- posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dogoterapii dla dzieci, w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat;

- ukończyła kurs zawodowy/kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu dogoterapii (kynoterapii).

- dysponuje co najmniej dwoma psami, z których każdy posiada aktualne dokumenty:

- ważne zaświadczenie o zdaniu egzaminu psa terapeutycznego,

- zaświadczenie o szczepieniach psa,

- zaświadczenie o odrobaczeniu psa,

- zaświadczenie weterynaryjne o ogólnej dobrej kondycji zdrowotnej psa.

Wykonawca składając ofertę na Część IV – Sensoryka indywidualna oraz Część V – Sensoryka grupowa musi wykazać, że:

- dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającą następujące warunki:

- posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu terapii integracji sensorycznej dla dzieci, w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat;

- ukończyła kurs zawodowy/kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej.

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferent może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia – na jedną, kilka lub wszystkie części.

Dla każdego rodzaju zajęć (muzykoterapia, dogoterapia, sensoryka) należy złożyć osobną ofertę.

Ofertę należy złożyć na formularzu wskazanym dla danej części zamówienia, stanowiącym – Załącznik
nr 1 – część I Muzykoterapia lub Załącznik nr 2 – część II i III Dogoterapia lub Załącznik nr 3 – część IV i V Sensoryka.

Do oferty należy dołączyć „Wykaz kwalifikacji i doświadczenia instruktora wskazanego do prowadzenia zajęć” – Załącznik nr 1 do Oferty (odpowiedni dla danej części zamówienia),

Do oferty należy dołączyć „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym” – Załącznik nr 2 do Oferty,

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz podać wszystkie informacje uwzględnione w formularzu oferty.

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ub dostarczyć osobiście/kurierem/pocztą na adres: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b, 05-082 Blizne Jasińskiego, sekretariat.

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, wszystkie dokumenty dotyczące oferty należy przekazać w jednym pliku, w formacie uniemożliwiającym dokonanie w nim zmian (np. PDF). Dokumenty te powinny zostać wcześniej zeskanowane z oryginalnymi podpisami.

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający dokona wyboru ofert w poszczególnych częściach zamówienia na podstawie ceny oraz doświadczenia w przeprowadzeniu analogicznych zajęć osób wskazanych do realizacji danej części zamówienia.

Zamawiający ma prawo do weryfikacji danych podanych w Ofercie oraz załączniku „Wykaz kwalifikacji i doświadczenia instruktora wskazanego do prowadzenia zajęć”.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny, w szczególności w przypadku, gdy cena ofertowa przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia w budżecie projektu.

Umowa z wybranym Wykonawcą będzie zawarta w formie pisemnej według wzoru Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

     1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, adres: ul. Kościuszki 1b, 05-082 Blizne Jasińskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     1. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego jest za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z realizacją przedmiotowej umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja projektowa lub wykonane zostaną inne czynności związane z realizacją umowy;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011r. nr14 poz.67 z późn. zm.).
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP oraz innych przepisów związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Wykonawca jest zobowiązany, wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* (o ile dotyczy).

ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1_Formularz oferty – część I Muzykoterapia, wraz z załącznikami

Załącznik nr 2_Formularz oferty – część II i III Dogoterapia, wraz z załącznikami

Załącznik nr 3_Formularz oferty – część IV i V Sensoryka wraz z załącznikami

* Nie dotyczy w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

 

Back to top