Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 11.05.2020r.

Dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

  

 

Wytyczne dla Rodziców/opiekunów prawnych   Przedszkola w Bliznem Jasińskiego                    

w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19

 

§ 1

1.    „Wytyczne dla Rodziców/opiekunów prawnych   Przedszkola w Bliznem Jasińskiego w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 18 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2.    Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

3.    Zasady obowiązują wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

4.    Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

 

§ 2

 

1.      W okresie ogłoszonej epidemii przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00.

2.      Placówka pełni  funkcję opiekuńczą i wychowawczą, nie jest realizowane nauczanie zdalne.

3.      Przedszkole nie realizuje zajęć dydaktycznych, ale nauczyciele mogą podjąć autonomiczną decyzję o ich realizacji w przydzielonej grupie pod warunkiem, że nie będzie ona sprzeczna z niniejszą procedurą i zasadami bezpieczeństwa.

4.      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5.      Ilość oddziałów w przedszkolu zależy od liczby dzieci zadeklarowanych do przedszkola w tym okresie oraz od liczby nauczycieli przystępujących do pracy.

6.      Maksymalna liczba grup może wynieść 4, przy założeniu że wszyscy nauczyciele przystępują do pracy.

7.      W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszcza się dwie grupy po 10 dzieci i dwie grupy po 12 dzieci.

8.      Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna.

9.      W szczególnych przypadkach liczba dzieci w grupie może być zwiększona o 2 dzieci,
po uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole.

10.   Do grup przydziela się dzieci w miarę możliwości zgodnie z dotychczasowymi przydziałami, jednak dyrektor może połączyć dzieci zbliżone wiekowo - tak powstałych grup nie zmienia się. Jedyna zmiana w składzie może wynikać z faktu dochodzenia dzieci deklarowanych przez rodziców.

11.  Dzieci z jednej rodziny (rodzeństwa) przydziela się do jednej grupy – biorąc pod uwagę możliwości dzieci wolne miejsca w grupie.

12.  Dzieci z grup nie mogą się łączyć, mieszać, spotykać.

13.  Każda grupa ma wyznaczoną i przydzieloną salę, w której przebywa każdego dnia –przydział sali jest stały i niezmienny.

14.  Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela i wyznaczona woźna, którzy obowiązkowo utrzymują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1,5 m.

 

a)      przydział nauczycieli, pomocy nauczycieli i woźnych do grup jest stały i niezmienny.

 

b)     w przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor za zgodą organu prowadzącego przydziela godziny doraźnego zastępstwa tylko drugiemu nauczycielowi danego oddziału.

 

c)      w przypadku braku zgody organu prowadzącego na przydzielenie godzin zastępstw doraźnych czas pracy tego oddziału ulega skróceniu. Rodzice są telefonicznie zawiadamiani o skróceniu godzin pracy oddziału. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do podanej godziny

 

d)     z opiekunami danej grupy nie kontaktują się pracownicy pozostałych pionów: pracownicy kuchni oraz pozostali pracownicy obsługi, nieprzydzieleni do grup.

15.W okresie pandemii dzieci nie myją zębów w placówce.

16.W przedszkolu na czas pandemii dzieci nie leżakują.

17. W szatni mogą się znajdować tylko niezbędne rzeczy na zmianę. Nie zostawiamy żadnych rzeczy w szatni.

18.Dziecko nie może być przyprowadzane codziennie w tym samym ubraniu.

19.Z sal usunięte są dywany, miękkie kanapy i fotele, zabawki i pomoce trudne lub niemożliwe do dezynfekcji.

 

§ 3

 

1.      Ogranicza się  do minimum przebywanie w przedszkolu rodziców oraz  osób trzecich.

2.      W przedszkolu wydziela się strefę dostępną dla rodziców i osób trzecich – przedsionek wejściowy. Strefa kończy się na czerwonej taśmie naklejonej na podłodze. 

a)    Wydzielenie strefy bezpieczeństwa w przedsionku przedszkola:

- w strefie może przebywać tylko 1 osoba lub 1 rodzic z dzieckiem.

 

- jeśli przez szyby widać, że przedsionek jest już zajęty należy czekać na wejście przed budynkiem (nie na schodach, nie bezpośrednio przy drzwiach).

 

- należy zachować między stojącymi odstęp 2 m.

3.      Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

4.      Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, zakrywają usta i nos, jeżeli jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,  a także w niniejszych zasadach.  

5.      Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.

6.      Rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedsionka, obowiązuje dezynfekcja rąk  środkiem udostępnionym w przedsionku placówki oraz zastosowanie własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

7.      Na szybie przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego przedszkole, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

8.      Rodzic z infekcją (gorączka, katar, kaszel), nie może przyprowadzić dziecka do placówki.

9.      Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, rodzic jest zobowiązany do zmierzenia dziecku temperatury w domu.

 

 

§ 4

 

1.    Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

1)      sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu; 

2)      dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,

3)      środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki
i maseczki ochronne/przyłbice dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i  dostawcami; 

4)      plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 

5)      pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;

6)      pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 

 

2. Dyrektor w szczególności: 

1)      nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami; 

2)      dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 

3)      komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 

4)      kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia
u dziecka choroby COVID-19; 

5)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 

6)      współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 

7)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 

8)      wydaje pracownikom zakaz: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po przedszkolu;

9)      nakazuje noszenie maseczek / przyłbic przez pracowników, rodziców i osoby obce przebywające w strefie bezpieczeństwa: przedsionek oraz szatnia;

10)  nakazuje dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom i pracownikom;

 

§ 5

 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 

1)        stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

2)        kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 

3)        dezynfekować ręce w strefie bezpieczeństwa budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

4)        dokonać pomiaru temperatury przed rozpoczęciem pracy, w obecności drugiego pracownika;

5)        informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 

6)        zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 

7)        przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;

8)        stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 

2.      Pracownicy pomocniczy – kierownik gospodarczy, intendent, pracownik gospodarczy, pracownicy obsługi nieprzydzieleni do grup oraz personel kuchenny, nie mogą mieć kontaktu z dziećmi oraz osobami pracującymi w grupie: nauczyciele, pomoce nauczyciela, woźna.

3.      Obowiązuje zakaz grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po przedszkolu.

 

2.Każdy Rodzic zobowiązany jest do:

- ścisłego przestrzegania niniejszej procedury;

- prowadzenia wnikliwej obserwacji dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów zakażenia koronawirusem;

- przekazywania do przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

- zaopatrzenia dziecka w indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola;

- nauczenie dzieci sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania.

- nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

- wyjaśnienia swojemu dziecku sytuacji i stosowania zasady krótkiego pożegnania;

-  kontaktowanie się z nauczycielem telefonicznie, mailowo;

- przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny;

- każdorazowego dezynfekowania rąk, zasłaniania nosa i ust podczas pobytu w przedszkolu.

 

§ 6

 

1.       Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

 

      1) Dziecko idzie do przedszkola bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez

zabawek.

2)    Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.00. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte.

3)    Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.

4)    Rodzic z infekcją (gorączka, katar, kaszel), nie może przyprowadzić dziecka do placówki.

5)    Do przedszkola  nie przyprowadza się  dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6)    Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.

7)    Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów: przy I przyjściu dziecka do przedszkola i przy każdej zmianie.

8)    Sposób postepowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola

– Rodzicu:

·         musisz mieć na twarzy maseczkę i rękawiczki.

  • dziecko powyżej 4 r.ż. także powinno mieć maseczkę w czasie drogi do przedszkola;

·         wejdź z dzieckiem do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa– nie przekraczaj czerwonej linii;

 

·         zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się w wyznaczonej strefie – przedsionek wejściowy – zgodnie z instrukcją;

 

 

 

·         czekaj na pracownika, który odbierze dziecko i  zmierzy dziecku temperaturę przy użyciu bezdotykowego termometru - wyniki pomiarów nie będą nigdzie odnotowywane

 

- jeśli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę (powyżej 37,5°) będziecie musieli powrócić do domu

 

- jeśli nie wyrażasz zgody na pomiary temperatury nie możesz przyprowadzać dziecka do przedszkola

 

·         jeśli temperatura nie budzi zastrzeżeń pracownik przejmuje dziecko,  a Ty idziesz do pracy;

·         pracownik udaje się z dzieckiem do szatni, tam dziecko samodzielnie przebiera się, a następnie pracownik przekazuje je nauczycielowi – wg dokonanego przez dyrektora przydziału;

9)      W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum wszelkie rozmowy, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

10) Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.

11)  W strefie bezpieczeństwa wywieszona będzie informacja o grupie i sali, w której będzie przebywało dziecko, a także nazwiska nauczycieli i pomocy nauczyciela przypisanych do grupy.

12) Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, pomaga w rozbieraniu się, odprowadza do sali i pozostawia pod opieką nauczyciela.

13) W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

14) Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.

15) W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 

 

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 

1. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 17.00.

2. Sposób postepowania przy odbieraniu dziecka – Rodzicu:

a)      musisz mieć na twarzy maseczkę i rękawiczki.

b)     pamiętaj o nowej (czystej) maseczce dla dziecka, jeżeli ma ono więcej niż 4 lata.

c)      wejdź do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa – nie przekraczaj czerwonej linii.

 

d)     zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się w strefie bezpieczeństwa – zgodnie z instrukcją.

 

e)      zadzwoń domofonem do Sali dziecka i poczekaj na sygnał. Wywołaj dziecko.

 

f)      pracownik przedszkola sprawdzi Twoją tożsamość – z bezpiecznej odległości.

 

g)     dziecko samodzielnie ubiera się w szatni, ewentualnej pomocy dziecku udzieli pracownik przedszkola.  

h)     pracownik przyprowadza dziecko rodzicowi - bez podawania ręki, bez brania na ręce, itp.

 

i)       ubierasz maseczkę dziecku (powyżej 4 r.ż.) i wychodzisz.

3. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.

 

4. Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum przebywanie w strefie bezpieczeństwa, aby nie blokować dojścia pozostałym rodzicom.

5. W czasie oczekiwania na wejście do strefy bezpieczeństwa – przedsionka należy zachowywać miedzy sobą odstęp 2 m.

6.W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, dziecko przyprowadza z placu zabaw wyznaczony pracownik. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

 

 

 § 7

 

1.Dzieci przebywając w przedszkolu będą:

 

a)                 bardzo często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela i pomocy nauczyciela – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze fizycznym;

b)                 korzystać z zabawek, jednak ograniczonych do takich, które łatwo można dezynfekować;

c)                  uczestniczyć w zabawach proponowanych przez nauczycieli;

d)                 korzystać z przedszkolnego placu zabaw: w wyznaczonej dla grupy strefie / w wyznaczonych dla grupy godzinach oraz korzystanie ze sprzętu, który nie jest otoczony taśmą

 

 

e)                 spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu następujących zasad:

 

·         grupy nie mieszają się

 

·         każda grupa ma swoją wydzieloną strefę lub ustaloną godzinę,

·         zabawki na placu zabaw są codziennie dezynfekowane

f)                  siedzieć przy posiłkach i w czasie zabaw stolikowych w miarę możliwości w bezpiecznej odległości – maksymalnie po 2 przy jednym stoliku (naprzeciwko siebie przy krótszych bokach)

 

2.Dzieci przebywając w przedszkolu nie będą:

a)      przynosić swoich zabawek z domu

b)     podawać ręki na powitanie

c)      leżakować w tradycyjnej (dotychczasowej) formie

d)     myć zębów

e)      wychodzić poza teren przedszkola na spacery: do parku, na inne place zabaw, itp.

 

 

§ 8

 

1.    W przedszkolu organizowane będzie żywienie dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2.    Dzieci spożywają posiłki przy stolikach na stołówce zgodnie z przestrzeganiem zasad odległości.

3.    Posiłki będą spożywane  o ustalonych godzinach.

 

 

 § 9

 

1.    Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola. 

2.    W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone. 

3.    Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw, spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu następujących zasad:

 

·         grupy nie mieszają się

 

·         każda grupa ma swoją wydzieloną strefę lub ustaloną godzinę pobytu.

·          zabawki na placu zabaw są codziennie dezynfekowane

4.    Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.

5.    Na teren ogrodu poszczególne grupy wychodzą wyjściem bocznym/bezpośrednio z sal przez drzwi balkonowe.

6.    Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez dozorcę. 

7.    Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych, po dzieci przychodzi wyznaczona osoba.

 

 

§ 10

 

1.Sposób komunikowania się:

- Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem telefonicznie i mailowo, z nauczycielami mailowo, zgodnie z zasadami ustalonymi w każdej grupie.

 

 

§ 11

 

1.Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie.

- Rejestr czynności mycia i dezynfekowania

- Przydział do grup i rozkład czasu pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

- Dzienniki zajęć

 

2.Tryb dokonywania zmian w procedurze: Zmian w procedurze dokonuje dyrektor w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego.

                                                                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego 

 

 

 

 

Back to top