Oferta pracy: NAUCZYCIEL

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b

ogłasza nabór na 3 vacaty na  stanowisko pracy: 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba godzin pracy w tygodniu: 25 godzin dydaktycznych

Miejsce pracy: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub edukacji zintegrowanej,

- umiejętność pracy z dziećmi, 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

-kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,

- umiejętność pracy w zespole, cierpliwość i opanowanie,

- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z dorosłymi i z dziećmi,

- kreatywność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów,

- wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- CV z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej z adnotacją: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

Zakres wykonywanych zadań:

-odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu,

-planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązująca podstawą programową wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

- wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

- współdziałanie  z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

-stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania, inicjowanie i organizowanie imprez dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych,

- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji,

- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste  kompletu dokumentów  na adres:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

ul. Kościuszki 1b

05-082 Blizne Jasińskiego


Back to top