PROGRAMY I METODY

Pracujemy zgodnie z "Podstawą programową wychowania przedszkolnego" zatwierdzoną przez MEN, która realizowana jest bezpłatnie w godzinach: 7.30-12.30.

Realizujemy ją poprzez: programy wychowania przedszkolnego wybierane przez nauczycieli, roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny realizujący "Koncepcję pracy przedszkola", miesięczne plany pracy oraz programy własne nauczycieli dopuszczone do użytku w przedszkolu.

 

 

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego:

  • m. czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających
  • m. oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki - dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne
  • m. słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa

 

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy również: Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Dziecięcą matematykę prof.E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, System Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, Ruch rozwijający W. Sherbourne, twórcze metody aktywności ruchowej C. Orffa, K. Labana i B. Strauss, Gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, Pedagogikę zabawy KLANZA, metodę I. Majchrzak 

 

FORMY PRACY

Zdobywanie wiedzy i umiejętności odbywa się podczas zajęć z całą grupą, zajęć w zespołach i podczas prac indywidualnych. Wzbogacamy zajęcia organizując wycieczki, pokazy, wystawy.

W przedszkolu umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, w zajęciach muzycznych. Zajęcia są bezpłatne.

Stwarzamy dzieciom możliwość uczestniczenia w różnych imprezach wewnętrznych i lokalnych. Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, występach dla Rodziców i społeczności  lokalnej.

Back to top