Autor: Katarzyna Kielak

W roku szkolnym 2015/2016 w grupie „Stokrotki” realizowany jest „Profilaktyczny program logopedyczny”. Zajęcia odbywają się co drugi piątek.  

Program ma na celu stymulowanie rozwoju mowy dzieci.

W czasie zajęć podejmowane są działania w zakresie:

 • usprawniania motoryki narządów artykulacyjnych w formie ćwiczeń języka: „malowanie sufitu, wbijanie gwoździ”
 • usprawnianie aparatu oddechowo-fonacyjnego poprzez zabawy w dmuchanie: wykorzystanie zabawy z bańkami mydlanymi
 • ćwiczenia kształtujące umiejętności językowe z wykorzystaniem dyktafonów
 • doskonalenie fleksji i składni
 • zajęcia logorytmiczne

Program zakłada grupowe zajęcia logopedyczne i ścisłą współpracę z pozostałymi nauczycielami grupy.

„Dziecko bliżej teatru” 
Autor: Anna Kośla

Program edukacji teatralnej „DZIECKO BLIŻEJ TEATRU” powstał z zainteresowań teatralnych nauczyciela i doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie edukacji teatralnej.

Jego celem jest:

 • dostarczanie dzieciom podstawowej wiedzy związanej z teatrem
 • budzenie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w dostępnych formach ekspresji ruchowej, muzycznej, słownej i plastycznej
 • wyzwalanie naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi rodzajami ekspresji: mimika, ruch, słowo, dźwięk, barwa
 • wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi formami ruchu: naśladownictwo, pantomima, improwizacja ruchowa
 • rozwijanie u dzieci takich cech jak: odwaga, pewność siebie, wytrwałość, wiara we własne możliwości
 • kształcenie przyszłego odbiorcy sztuki teatralnej.

Program składa się z dwóch bloków tematycznych: "Spotkania teatralne" i "Zabawy teatralne"

Warunkami organizacyjnymi realizacji programu są: utworzenie kącika teatralnego w sali bogatego w kostiumy, rekwizyty, elementy scenografii; przygotowywanie z dziećmi występów teatralnych dla rodziny, innych przedszkolaków; zorganizowanie wyjazdów do teatru oraz uczestnictwo w spotkaniach teatralnych w przedszkolu; włączenie rodziców do współpracy w zakresie wykonywania strojów, scenografii i rekwizytów.

Opracowany program opiera się na konkretnych utworach dobranych odpowiednio do wieku i możliwości dzieci. Treści z edukacji teatralnej usystematyzowane są wg zasady stopniowania trudności.

Trzylatek na progu przedszkola – program adaptacji dziecka do grupy przedszkolnej

Autor: mgr Iwona Iwańska-Brzeszcz

„Przedszkole jest środowiskiem edukacyjnym, rozwijającym możliwości wychowanków, zapewniającym sukcesy i lepsze przygotowanie do szkoły. Pomyślne wyniki w kierowaniu rozwojem dziecka przedszkole może osiągnąć tylko wówczas, gdy jest w stanie zaspokoić przynajmniej najistotniejsze dla wychowanka potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i kontaktu uczuciowego z innymi ludźmi. Dziecko wchodzące w nowe środowisko społeczne i materialne, jakim jest przedszkole, doświadcza dużej ilości silnych bodźców, co sprawia, że przeżywa ono niepokoje i obawy, a proces jego przystosowania się przebiega z trudnościami. Istnieje zatem konieczność wsparcia dziecka w tym okresie poprzez intencjonalnie stworzone oddziaływania wychowawcze.”

Celem programu jest skrócenie okresu adaptacji dziecka do przedszkola, wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, zniwelowanie lęku i niepokoju dziecka związanego z pobytem  w nowym miejscu oraz  obniżenie lęku i stresu rodziców związanego z rozstaniem się z dzieckiem.

Adresatami programu są dzieci i ich rodzice, nauczyciele, specjaliści  i personel niepedagogiczny przedszkola.

Program realizowany jest od marca do listopada każdego roku. Przebiega w formie spotkań, dni otwartych dla rodziców i dzieci, zajęć adaptacyjnych organizowanych dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola oraz specjalnych zajęć edukacyjnych organizowanych w nowym roku szkolnym. Umowna data kończąca realizację programu adaptacyjnego to przedszkolne święto „Pasowanie na przedszkolaka”. W tym dniu cała rzesza przedszkolna przyjmuje nowe dzieci do swojego grona, a dziecko otrzymuje medal „Jestem przedszkolakiem”.

Autor: mgr Ewa Rycombel

„Od stanu mowy dziecka zależy w znacznej mierze powodzenie w nauce, a szczególnie ma ona wpływ na początkową naukę czytania i pisania. Prawidłowo rozwinięta mowa ustna jest podstawą do opanowania podstawowych umiejętności szkolnych.”

Wychodząc naprzeciw problemom w mowie dziecka przedszkolnego powstał „Profilaktyczny program logopedyczny”, skierowany do dzieci 3 i 4 letnich.

Celem programu jest wczesne rozpoznanie i eliminowanie trudności w rozwoju mowy dziecka. Program zakłada współpracę z rodzicami i nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w mowie przedszkolaka.

Zawiera zabawy, ćwiczenia słuchowe i oddechowe, proste układy dźwiękonaśladowcze, zabawy paluszkowe, zabawy z rytmami, zabawy logorytmiczne, zabawy z wykorzystaniem instrumentów, wierszyki dźwiękonaśladowcze, które można zastosować w codziennej pracy z dzieckiem w przedszkolu i domu.

W ramach pracy z programem raz w miesiącu prowadzone są w grupach dzieci 3 i 4 letnich grupowe zajęcia logopedyczne.

Back to top