Rekrutacja

Oferta edukacyjna

Blizne Jasińskiego  25.02.2021 r. 

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego istnieje od 2010r. Zlokalizowane jest w  miejscowości: Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1b. Mieści się w nowoczesnym, piętrowym budynku, z dala od ulicznego zgiełku. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu zorganizowanych jest 7 grup, zróżnicowanych pod względem wieku.

W budynku jest 7 sal dydaktycznych, w tym 3 dwupoziomowe z antresolą do leżakowania, co jest atutem przedszkola. Sale są jasne, estetyczne i kolorowo urządzone. Różnorodne kąciki tematyczne w salach, zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniają wielokierunkową aktywność dziecka, swobodny rozwój i  zabawę.

Przedszkole posiada przestronną szatnię i hol, salę widowiskowo-gimnastyczną do zajęć sportowych i imprez artystycznych, własną kuchnię i jadalnię. W części administracyjnej są pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze specjalistami: logopeda,  dogoterapeuta, psycholog, pedagog, rehabilitant, terapeuta SI, terapeuta ręki.

Wokół budynku są dwa place zabaw wyposażone w nowoczesny, bezpieczny, kolorowy sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Co nas wyróżnia?

Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom i ich rodzicom. Wychowujemy w  atmosferze akceptacji i tolerancji, uczymy budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

W naszym przedszkolu dzieci aktywnie uczestniczą w poznawaniu otaczającej je rzeczywistości, czerpiąc wiele radości z pokonywania trudności, osiągania sukcesów i  odkrywania tajemnic świata. W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca w swojej pracy różnorodne metody i  formy pracy z dziećmi, a także wdrażająca swoje programy autorskie. Pracę przedszkola wspomagają oddani dzieciom pracownicy niepedagogiczni. Przedszkole uczestniczy w wielu akcjach i kampaniach lokalnych i ogólnopolskich, realizuje ciekawe projekty edukacyjne. Uczestniczy w projektach unijnych. Jest pomysłodawcą i  organizatorem akcji plastycznych, konkursów o zasięgu gminnym i powiatowym, adresowanych do innych placówek.

Informacja o ilości wolnych miejsc 

w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego  informuje, 

że dysponuje w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

 • 75 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2018, 
 • 5 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2017,
 • 4 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2016

o które mogą się ubiegać zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji w okresie 

od dnia 11 marca do dnia 26 marca 2021 roku.

Podstawowe wiadomości o rekrutacji

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/22

W Gminie Stare Babice odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z  wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Terminy, kryteria i dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 25/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2021/2022. szczegóły: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1526

 

Przyjmowanie wniosków o kontynuacji uczęszczania do placówki
od 25.02.2021 r. do 03.03.2021 r.

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata
od 11.03.2021 r. do 26.03.2021

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu.
od 11.03.2021 do 30.03.2021

 

W celu zachowania ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

 1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Szczegółowa instrukcja znajduje się na końcu tekstu.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

 1. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie będą ustawione skrzynki podawcze do składania dokumentów rekrutacyjnym.

Rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół na terenie gminy Stare Babice.

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny;
 • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
 • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie rekrutacyjnej (na dole strony – pliki do pobrania)

 1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

 

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w  systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzic ma założone konto z poprzedniej rekrutacji, nie musi zakładać kolejnego konta.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail. Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania z  tej opcji, nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w  wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o  Profilu Zaufanym: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.

 

ETAP KONTYNUACJI 


6 latki w szkołach uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rekrutacja do oddziału 6-latków w Szkole stanowi rekrutację do oddziału przedszkolnego, zerówka stanowi wychowanie przedszkolne. Prosimy zwrócić uwagę przy wybieraniu typu rekrutacji. Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910). 

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w  formie elektronicznej. Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w  placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w  oddziale 6 latków prowadzonym w szkole.

W roku szkolnym 2021/2022 w procesie rekrutacji planowany jest również nabór dzieci do Przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym w  Zarządzeniu Nr  26/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2021 r. w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”, pracować będą jak placówki publiczne.

Informacji na temat rekrutacji udzielają komisje rekrutacyjne w szkołach i  przedszkolach od 24 lutego 2021 r. 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

          Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

 

L.poj. Nazwisko i imię dziecka Numer wniosku
B. Viktoria 2021/P/01179
B. Władysław 2021/P/01011
C. Jan Ryszard 2021/P/00872
Ch. Jakub 2021/P/01387
F. Marcelina 2021/P/01041
K. Helena Hanna 2021/P/01637
K. Pola 2021/P/00997
Ł. Aleksander 2021/P/01680
O. Ignacy 2021/P/01405
P. Helena Anna 2021/P/01449
P. Kornelia Antonina 2021/P/01019
P. Gabriela 2021/P/01691
R. Franciszek Fabian 2021/P/01136
R. Szymon Franciszek 2021/P/01495
S. Wiktoria 2021/P/01592
S. Franciszek Karol 2021/P/00959
Sz. Wiktor 2021/P/01455
T. Hanna 2021/P/01522
W. Witold 2021/P/01389
W. Emilia Anna 2021/P/01643
W. Maja Lidia 2021/P/01672
W. Wiktoria Sylwia 2021/P/01549
W. Mateusz 2021/P/01457
W. Leon Karol 2021/P/01408
B. Borys 2021/P/01397
D. Szymon 2021/P/01160
Dz. Jan Jerzy 2021/P/01399
G. Filip Mateusz 2021/P/01503
H. Urszula Edyta 2021/P/01096
H. Piotr 2021/P/00926
I. Robert 2021/P/00996
J. Gloria 2021/P/01547
J. Jakub 2021/P/01402
J. Edward Jerzy 2021/P/01013
K. Gabriela 2021/P/01435
K. Marcel 2021/P/00933
K. Julia Aleksandra 2021/P/01227
K. Urszula 2021/P/01360
M. Krystian 2021/P/01520
Ł. Aleksander 2021/P/01673
Ł. Ignacy Sylwester 2021/P/01629
S. Dorota 2021/P/09973
W. Maja Nikola 2021/P/09816
W. Kacper 2021/P/01188
W. Aleksander 2021/P/00993
Z. Sylwia Natalia 2021/P/01060
B. Jakub 2021/P/01292
Cz. Maksymilian 2021/P/01475
K. Adrianna  2021/P/01208
O. Michał  2021/P/01677
N. Zuzanna 2021/P/01394
K. Barbara 2021/P/01101
K. Hanna 2021/P/01119
M. Filip 2021/P/01412
N. Maria 2021/P/01419
P. Jan 2021/P/01099
S. Maja 2021/P/01550
Z.  Amelia Agnieszka 2021/P/01087
Z. Jakub 2021/P/00942
N. Antoni  2021/P/01393
D. Kornelia Maria 2021/P/01051
J. Szymon Marek 2021/P/01293
Ł. Maksym 2021/P/01678
O. Tymon 2021/P/01404
T. Maria 2021/P/01521
G. Szymon 2021/P/01699
S. Jan 2021/P/00882
T. Wiktoria 2021/P/00887
Z. Wojciech 2021/P/01548
L. Oliwia 2021/P/01182
Z. Antoni 2021/P/01046
T. Emilia 2021/P/01523
 

 

         Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

L.poj.                     Dane kandydata Nr wniosku
1. Ch. Alicja 2021/P/01516
2. W. Antoni 2021/P/01164
3. Ż. Alicja Oliwia 2021/P/01112

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającejna rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Numer wniosku

1.

K. Helena

2021/P/01779

2.

S. Tytus Stanisław

2021/P/01777

3.

S. Janina Maria

2021/P/01776

4.

P. Lilianna 

2021/P/01771

5.

G. Emilia Maria

2021/P/01760

6.

K. Leon

2021/P/01727

7.

R. Polina

2021/P/01724

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Numer wniosku

1.

S. Daryna

2021/P/01788

2.

Ch. Alicja

2021/P/01786

3.

C. Karol Julian

2021/P/01785

4.

N. Grzegorz

2021/P/01784

5.

Ż. Alicja Oliwia

2021/P/01778

6.

P. Klara

2021/P/01756

7.

W. Fryderyk Jan

2021/P/01755

8.

W. Antoni Wiktor

2021/P/01752

9.

P. Ignacy

2021/P/01747

10.

W. Jakub

2021/P/01744

11.

O. Pola Anna

2021/P/01734

12.

B. Łukasz

2021/P/01757

Skip to content