Dokumenty

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie Nr 1/2020/2021
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Bliznem Jasińskiego
z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie: procedur organizacji opieki w Gminnym Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego od 1 września 2020 r. do odwołania

na podstawie:

Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (dz. u. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Zarządzam, że z dniem 1 września 2020 wchodzą w życie w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego szczegółowe procedury organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego opisane w załączniku do tego zarządzenia.

Zamówienia publiczne

BRAK

RODO

Kliknij i pobierz wersje w PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Przedszkole w Bliznem Jasińskiego z siedzibą Bliznem Jasińskiego 05-082 Stare Babice  ul. Kościuszki 1b w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

 • drogą papierową na adres: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b; 05-082 Stare Babice oraz  
 • mailowo:  info@przedszkoleblizne.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: jwrodo@przedszkoleblizne.edu.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu:

1) rekrutacji dzieci do przedszkola (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

2) realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) dokumentacja dotycząca rekrutacji – 1 rok,

2) dokumentacja dotycząca wychowania przedszkolnego – 10 lat.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.:  podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Automatyzacja i profilowanie danych

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Statut przedszkola

Kliknij i pobierz wersję w PDF

 STATUT PRZEDSZKOLA

w Bliznem Jasińskiego

Uchwalony Uchwałą nr …………../2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Rady Pedagogicznej Przedszkola w Bliznem Jasińskiego 

Podstawa prawna:

– Ustawa z  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe                                      (Dz. U. z 2020 r. poz. 910

– Ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- 

  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                              (Dz. U. z 2016 poz. 1940 z późn. zm.) 

-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 Nr 0 poz. 1189);

 

Spis treści:

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne ……………………………………………….. 3

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola ………..………………………………….. 4

ROZDZIAŁ III Organy przedszkola i ich kompetencje ………………………………. 9

ROZDZIAŁ IV Organizacja pracy przedszkola …………………………………..….. 13

ROZDZIAŁ V Nauczyciele pracownicy przedszkola ……………………………….. 20

ROZDZIAŁ VI Wychowankowie przedszkola i ich rodzice …………………………. 29

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe …………………………….………………. 33

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1. Przedszkole jest placówką publiczną. 

2.  Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

3. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

ul. Kościuszki 1B

05-082 Stare Babice

4. Siedzibą przedszkola jest budynek w Bliznem Jasińskiego przy ulicy Kościuszki 1b.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice. Siedzibą Gminy Stare Babice jest Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

7. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy Stare Babice, której działalność finansowana  jest z: 

dochodów własnych  

wpłat rodziców

z darowizn

8. Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi księgowa zatrudniona w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek w Urzędzie Gminy Stare Babice.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stare Babice

6) pracownikach samorządowych – należy przez to rozumieć każdego pracownika niepedagogicznego przedszkola.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Do zadań przedszkola należy:

wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka   językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.

5. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy,

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci,

3) prowadzenie diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju,

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci,

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu,

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej sie sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej. 

 

§ 4

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI, terapeuta zajęć ruchowych, nauczyciel wspomagający.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

8. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną odbywa się na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i wymaga zgody rodzica.

 

§ 5

 

1. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym. 

2. Przedszkole  zapewnia dzieciom objętym kształceniem specjalnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej,

3) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

4) zajęcia specjalistyczne odpowiednie do potrzeb i możliwości psychofizycznych  dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne; 

5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków,

6) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, 

7) udzielanie rodzinie wszechstronnej pomocy w wychowaniu i edukacji dzieci.

3. W celu współorganizowania kształcenia przedszkole zatrudnia dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjalistów 

2) pomoc nauczyciela.

3. Dyrektor przedszkola ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, uczestniczą nauczyciele i specjaliści.

 

§ 6

 

1. Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii. 

2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest pisemna zgoda rodzica. Życzenie udziału dziecka w zajęciach z religii może być odwołane w każdym czasie.

3. Zasady organizacji  religii w przedszkolu regulują odrębne przepisy.

§ 7

 

1.  Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe.

2. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub na sali widowiskowej przedszkola.

3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

4. Zajęcia finansowane są przez organ prowadzący, w ramach przyznawanych w danym roku środków finansowych.

5. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3-letnich, 20 min. dla dzieci 4-letnich,  30 min. dla dzieci 5-, 6-letnich.

6. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe znajduje się pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. 

 

§ 8

 

1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program spacerów, wycieczek, imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

2. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, spotkania teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury. 

3. Powyższe formy edukacyjne opłacane są z funduszy Rady Rodziców.

4. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia rewalidacyjne,

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, psychologiczne porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

5. Organizacja oraz prowadzenie w/w zajęć odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 9

Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, 

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 10

 

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

 

§ 11

 

1. Kompetencje Dyrektora: 

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

2) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza przedszkolem, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

6) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

7) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

8) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy, 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego,

10) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

3. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Stare Babice oraz zarządzenia Wójta Gminy Stare Babice w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

§ 12

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu, 

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola, 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Stare Babice o odwołanie z funkcji dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

 

§ 13

 

1. Rada Rodziców Przedszkola w Bliznem Jasińskiego jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 14

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

3.Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 15

1. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

2. W przedszkolu jest 7 oddziałów,  w których na równych prawach funkcjonują dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

3. Przedszkole prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

1) przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30 a w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego (COVID 19) w godz. od 7.00 do 17.00.; dzienny czas pracy przedszkola wynosi odpowiednio 11 lub 10 godzin, 

a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

3) przerwa wakacyjna jest ustalona przez organ prowadzący i wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych, 

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

4. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje: 

1) 7 sal zajęć dla poszczególnych grup

2) salę rekreacyjno – widowiskową do zajęć ruchowych, korekcyjnych i rytmicznych

3) szatnię dla dzieci

4) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

5) kuchnię i jadalnię

6) pokój zajęć logopedycznych

7) pokój  zajęć pedagoga specjalnego i psychologa

8) dwa  place zabaw wyposażone w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§ 16

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy, 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 

§ 18

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

3.  Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

5. Decyzję przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola. 

6. W ramach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, choroby) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.

 

§ 19

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

2. Podstawową formą pracy są zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka. 

4. W przedszkolu realizuje się program wychowania przedszkolnego, uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego przez cały dzień.

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

7. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

 

§ 20

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne oraz innowacje pedagogiczne. Wynikają one  z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. 

3. Programy własne i innowacje dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor.

 

§ 21

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego żywienia.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola od momentu podjęcia nad nim opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z przedszkola,

2) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

3) właściwą organizację dnia poprzez zachowanie właściwych proporcji czasowych w zabawie, nauce i wypoczynku, 

4) właściwą organizację przestrzeni w przedszkolu, dobór sprzętów i zabawek, mebli zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek organizowanych poza terenem przedszkola,

6) przestrzeganie procedur w przypadku choroby, urazu, wypadku,

 

7) dostosowanie metod i sposobów oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, 

8) wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad współżycia z rówieśnikami,

9) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela, który jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych w przedszkolu i poza nim, 

10) zatrudnianie w każdym oddziale woźnej oddziałowej oraz  dodatkowo w oddziale dzieci 3-letnich i w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy nauczyciela wspomagającej działania nauczyciela w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa,

11) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

3. Przedszkole przestrzega zasad zdrowego żywienia poprzez przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym,

4. Szczegółowe zasady postępowania, o których mowa w ust. 1, ust. 2 określają:

a) procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu,

b) procedura postępowania w razie wypadku, urazu, choroby dziecka,

c) regulamin spacerów i wycieczek.

 

§ 22

 

Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola  rodzice lub upoważnione pisemnie przez nich osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.30-8.15, ewentualne   spóźnienia zgłaszają telefonicznie lub poprzedniego dnia do nauczyciela dziecka. 

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni

 i przekazać dyżurującej pomocy nauczyciela. 

W godzinach porannych od 6.30 do 7.30 dzieci zbierają się w jednej wyznaczonej sali. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyznaczony nauczyciel. 

Dzieci odbierane są z przedszkola do godziny 17.30 przez swoich rodziców lub opiekunów wskazanych w oświadczeniu. Oświadczenie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania, nr telefonu, wskazanie dowodu tożsamości 

( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. 

Oświadczenie musi być podpisane przez obydwoje rodziców. W szczególnych przypadkach dopuszcza się podpis jednego rodzica. Oświadczenie ważne jest jeden rok szkolny. Dopuszcza się możliwość przedłużenia na kolejny rok szkolny w przypadku jeśli dane w oświadczeniu nie uległy zmianom. Oświadczenia dostarczane są osobiście przez rodziców do sekretariatu lub nauczyciela grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola. 

Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.

Dbając o zdrowie i życie dziecka pracownicy przedszkola mają prawo weryfikować tożsamość osób odbierających dziecko. W przypadku rozbieżności pracownicy przedszkola (nauczyciel, dyżurująca woźna) odmawiają wydania dziecka. 

Dziecko nie będzie mogło być odebrane z przedszkola przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności nauczyciel odmawia wydania dziecka.

W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice.

 Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem głównym do budynku, w szatni, na placu zabaw.

Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

Rodzice  mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.  Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

W szatni przedszkola w godzinach 9:30-17:30 dyżur pełni woźna, w celu kontrolowania i nadzorowania odbioru dzieci z przedszkola.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

Szczegółowe zasady postępowania, o których mowa w § 21 określa „Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola”. 

 

§23

 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 7.30-12.30.

2. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką dzieci 3-5 letnich odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następujących posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek

5. Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zasady zwolnienia z opłat określa uchwała Rady Gminy Stare Babice wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej,

6. Opłatę za usługi świadczone przez przedszkole i korzystanie z posiłków Rodzice zobowiązani są uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

7.  Zwolnienia z opłat określone są w Uchwale Rady Gminy Stare Babice.

8. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

§ 24

 

1.Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a szkoła wyższą.

2.Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa szkoła wyższa kierująca na praktykę.

§ 25

 

1.W przedszkolu może być utworzone  stanowisko wicedyrektora.

2.Wicedyrektora powołuje na stanowisko dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

3.Do zakresu zadań wicedyrektora należy w szczególności:

sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej,

bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom,

pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach,

wykonywanie  zadań bieżących zleconych przez dyrektora

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 26

1. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

     1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne i  fizyczne dzieci;

2) przestrzeganie zakresu obowiązków, 

3) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

4) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w przedszkolu

5) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 

6) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

7) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

8) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 27

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka,  respektowanie praw dziecka.

3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów i imprez organizowanych przez przedszkole,

tworzenie warunków wspomagających rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

wspieranie rozwoju aktywności dziecka, 

planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale, 

prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

opracowanie lub wybór programu wychowania w przedszkolu oraz wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie go do użytku w przedszkolu,

organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z właściwymi instytucjami  w celu eliminowania przyczyn niepowodzeń dzieci,

współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

planowanie własnego rozwoju zawodowego: systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz przestrzeganie regulaminu rady, 

udział w pracach zespołów nauczycieli,

przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu procedur,

realizacja zadań i zaleceń dyrektora wynikających z bieżącej działalności przedszkola i uprawnionych osób kontrolujących.

4. Nauczyciel planując i prowadząc pracę wychowawczo-dydaktyczną w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 

przygotowania na piśmie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

prowadzenia dokumentacji obserwacji zachowania i rozwoju dzieci,

pisemnego sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

przygotowania scenariuszy zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

5. Nauczyciel prowadząc i dokumentując obserwację pedagogiczną dzieci, poznaje i zabezpiecza ich potrzeby rozwojowe poprzez:

wywiad z rodzicem i dzieckiem,

kartę pracy indywidualnej,

kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 

§28

1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom nauczyciel jest zobowiązany:

skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż.,
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu,

do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi,

do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć,

nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mogą być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jeżeli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,

kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy,

dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu,

usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci,

udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku,

przestrzegać zapisów obowiązujących w przedszkolu procedur zapewniających bezpieczeństwo wychowankom.

niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka.

 

§29

 

1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

2. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

§30

 

1. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

6) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

2. W przedszkolu działają zespoły nauczycieli:

1) zespół ds. statutu i regulaminów

2) zespół ds. bezpieczeństwa

3) zespół ds. promocji

4) zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5) zespół ds. ewaluacji

3. Zespoły nauczycielskie, w szczególności mają na celu:

1) planowanie i organizację procesów zachodzących w przedszkolu,

2) koordynowanie różnych działań w przedszkolu,

3) poprawę jakości opieki, wychowania, nauczania i organizacji pracy,

4)zapewnienie nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje w przedszkolu,

5) wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami.

4. Pracą zespołu kierują koordynatorzy, powołani przez dyrektora.

5. Zespoły pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny lub okres, na który zostały powołane; praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół w uzgodnieniu z dyrektorem.

 

§31

 

1.  Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i ich uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i jego uczestnictwo w życiu  HYPERLINK „https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-04-2020&qplikid=4384” \l „P4384A3” \t „ostatnia” przedszkola, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.  Do zadań terapeuty należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Do zadań terapeuty zajęć ruchowych należy w szczególności:  :

prowadzenie indywidualnych zajęć  ruchowych dzieci niepełnosprawnych ruchowo,

wyuczenie dziecka niepełnosprawnego takich form ruchu, które będą do wykonania w warunkach domowych oraz które pozwalają ma osiągniecie nowych sprawności fizycznych i utrzymanie ich możliwie jak najdłużej po zakończeniu zajęć,

zastąpienie utraconych funkcji narządów dziecka, których prawidłowe działanie zostało zaburzone, poprzez uruchomienie innych mechanizmów fizjologicznych odpowiednich za daną funkcję (uruchomienie rezerw czynnościowych),

dostosowanie metod i form pracy do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, zgodnych z założeniami programowymi kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, płci oraz wszelkich zaleceń lekarskich.

5.Do zadań pedagoga  należy w szczególności:

 prowadzenie badań i działań diagnostycznych wśród dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i ich uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i jego uczestnictwo w życiu  HYPERLINK „https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-04-2020&qplikid=4384” \l „P4384A3” \t „ostatnia” przedszkola, 

prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

 podejmowanie (we współpracy z rodzicami przedszkolaków) działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym dzieci,

 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:

współorganizowanie kształcenia integracyjnego  i prac wychowawczych
w przydzielonej grupie,

opracowanie dla każdego dziecka i realizacja indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaju zajęć prowadzonych z dzieckiem,

dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni, 

uczestniczenie w pracach zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej utworzonej dla dziecka,

ścisła współpraca i współtworzenie wraz z nauczycielem, wychowawcą jak najlepszych warunków pobytu i pracy dzieci niepełnosprawnych w grupie rówieśników, 

 

§32

 

1.Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, w tym w szczególności:

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4)  udziela porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

2. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku,

2) zebrania grupowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku, 

3) zebrania w celu ujednolicenia metod wychowawczych

4) konsultacje indywidualne wg potrzeb,

5) uroczystości i imprezy okolicznościowe, wystawy, pokazy,  zgodnie z planem pracy przedszkola, 

6) zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale, 

7) spotkania adaptacyjne wg harmonogramu,

8) kącik informacji dla rodziców,

9) wystawy prac plastycznych dzieci.

3. W miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

4. W miesiącu listopadzie rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających, 

5. W miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

6. Po zakończeniu każdego półrocza organizowane są dla rodziców dzieci 3-5 letnich zebrania ogólne lub spotkania indywidualne w celu zapoznawania rodziców z aktualnym poziomem rozwoju dziecka i propozycją działań wspomagających. 

7. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bliznem Jasińskiego,

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Babicach,

 

§ 33

 

1. W przedszkolu zatrudnia się  pracowników niepedagogicznych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi: 

sekretarz, do zadań którego należy organizacja pracy sekretariatu przedszkola oraz prowadzenie dokumentacji dzieci uczęszczających do przedszkola,

intendent, do zadań którego należy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni,

kucharz, do zadań którego należy udział w planowaniu jadłospisów, dbanie o jakość posiłków, przestrzeganie norm żywieniowych,

pomoc kuchenna, do zadań której należy prawidłowe przygotowanie posiłków oraz dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych i stołówki,

pomoc nauczyciela, do zadań których należy sprawowanie opieki i dbanie o bezpieczeństwo dzieci wspólnie z nauczycielem,

woźna do zadań której należy, dbanie o bezpieczeństwo, czynności opiekuńczo-obsługowe wobec dzieci, utrzymywanie w czystości powierzonych powierzchni,

pracownik gospodarczy, do zadań którego należy codzienny nadzór i konserwacja  obiektów przedszkolnych.

2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 

3. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Pracownicy obsługi i administracji podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Zasady dobrej współpracy i metody rozwiązywania sporów i konfliktów w przedszkolu określają następujące dokumenty : Kodeks etyki pracowników i Regulamin Pracy.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 34

 

1. Rodzice mają prawo do: 

znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz zamierzeń pracy dydaktyczno-wychowawczej,

rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu  w grupie,

udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

konsultacji indywidualnych z nauczycielem

otrzymywania pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami,

skorzystania z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu,

wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola,

wybieraniu swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

znajomość i przestrzeganie zapisów statutu przedszkola,

współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, 

przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,

dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka,

przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych,

 niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola w przypadku zachorowania, urazu, wypadku, 

respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu,

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.

 

 

 

§ 35

 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami. 

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo,

właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

akceptacji takim jakim jest,

podmiotowego i życzliwego traktowania

indywidualnego procesu  rozwoju i własnego tempa rozwoju

aktywnego kontaktu  z dziećmi i dorosłymi,

aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony, 

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu,

     5) przestrzegania wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;

     6) szanowania godności swojej i innych;

     7) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;

8) szanowania kolegów i wytworów ich pracy,

9) nie oddalania się od grupy bez wiedzy nauczycielki,

10) szanowania sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu,

11) dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,

12) przestrzegania ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,

13) sygnalizowania złego samopoczucie i potrzeb fizjologicznych,

14) przejawiania właściwego stosunek do rówieśników, osób starszych, 

15) słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela.

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

 

§ 36

 

1. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolaków w  przypadku:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności, 

2) zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania,

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola, 

2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS w Starych Babicach, PPP w Bliznem Jasińskiego),

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty.

5. Nie można skreślić z listy, dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

6. Obowiązujący w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem.

 

 

     ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor. 

 

§ 39

 

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu ujednoliconego statutu.

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola w Bliznem Jasińskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku.

5. Statut Przedszkola w Bliznem Jasińskiego w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Status prawny

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Status prawny

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
 3. Siedzibą przedszkola jest budynek w Bliznem Jasińskiego przy ulicy Kościuszki 1b.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice. Siedzibą Gminy Stare Babice jest Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy Stare Babice, której działalność finansowana jest z:
  1) dochodów własnych
  2) wpłat rodziców
  3) z darowizn

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017r. poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.)

Zadania:

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Do zadań przedszkola należy:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 4. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 5. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 6. Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii.
 7. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe.
 8. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program spacerów, wycieczek, imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 9. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, spotkania teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
 10. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2) informuje na bieżąco o postępach dziecka,
  3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
  4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Regulamin bezpieczeństwa

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Regulamin bezpieczeństwa

Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Przepisy ogólne

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola.

 

§ 2

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

§ 3

1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

§ 4

Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać:

ï        różnorodność form i metod w pracy,

ï        różnicowanie zajęć w każdym dniu,

ï       nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia,

ï        przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych.

§ 5

1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu.

2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

§ 6

1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach dzieci i pracowników.

2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.

§7

1. Teren przedszkola jest ogrodzony.

2. Na terenie przedszkola zapewnia się:

ï        właściwe oświetlenie,

ï        równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu,

ï        instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

3. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami i kratami.

4. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola skierowany jest ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.

5. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola  oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

§ 8

Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości  i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

             § 9

1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane                             i wentylowane.

2. Sprzęt, z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami ergonomii. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.

3. Sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.

§ 10

1. Kuchnię i stołówkę utrzymuje się w czystości. Obydwa pomieszczenia wyposażone są  w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.

2. Gorące posiłki podawane są dzieciom w stołówce. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia.

§ 11

Przedszkole jest podłączone do ogólnej – gminnej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia.

§ 12

Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas zajęć. Podczas zajęć otwiera się okna na antresoli.

§ 13

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

§ 14

Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do niej dostępem.

§15

1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 180 C.

2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ustępie 1 dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 16

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

ï        jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona jest o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15° C lub jest niższa;

ï        jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

§ 17

1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.

2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

§ 18

W przedszkolu, w: pokoju asystentek i kuchni przedszkola znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 19

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

 

§ 20

1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.

2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.

4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci są mocowane na stałe.

5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

§ 21

Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 1 opiekun na 10 dzieci.

§ 22

1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.

2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

 

§ 23

Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 24

1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

ï         rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;

ï         organ prowadzący przedszkole;

ï         pracownika służby bhp;

ï         społecznego inspektora pracy;

ï         radę rodziców.

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłoczne inspektora sanitarnego.

4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

§ 25

1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.

2. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.

§ 26

1. Członków zespołu powołuje dyrektor.

2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy.

3. Wzór protokołu znajduje się w Księdze wypadków przedszkola.

4. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w ust.3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp.

6. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.

7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola.

9. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

§ 27

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

§ 28

1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:

ï        poszkodowanego pełnoletniego,

ï        rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów).

§ 29

1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego.

2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.

3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

§ 30

Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.

§ 31

1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 29 ust.1 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.

3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

ï         niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,

ï         sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

§32

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:

ï         zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

ï         powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

§ 33

Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

Rejestr stanowi oddzielny segregator, przechowywany jest w gabinecie dyrektora.

§ 34

Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Przepisy końcowe

 

§36

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podpis dyrektora

Podpisy Rady pedagogicznej

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola

Opis procedury

 1. Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola

odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.

2. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.30-8.15, ewentualne   spóźnienia  rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają telefonicznie lub ustnie w sekretariacie lub do nauczyciela grupy . W godzinach porannych od 6.30 do 7.00 dzieci zbierają się w jednej wyznaczonej Sali. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyznaczony nauczyciel. 

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i przekazać dyżurującemu pracownikowi przedszkola. 

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/prawnych opiekunów przed wejściem głównym do budynku, w szatni, na placu zabaw.

5. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola

dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi

i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że

nie jest ono zdrowe.

8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego

obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan

podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

 1. Odbieranie dzieci

 1. Dzieci odbierane są z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów wskazanych w oświadczeniu. Oświadczenie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania, nr telefonu, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. 
 2. Oświadczenie musi być podpisane przez obydwoje rodziców. W szczególnych przypadkach dopuszcza się podpis jednego rodzica. 
 3. Oświadczenie ważne jest jeden rok szkolny. Dopuszcza się możliwość przedłużenia na kolejny rok szkolny w przypadku jeśli dane w oświadczeniu nie uległy zmianom.
 4. Oświadczenia dostarczane są osobiście przez rodziców do sekretariatu lub nauczyciela grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola. Oświadczenie  może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby,  upoważnione na piśmie przez rodziców.                               

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i na żądanie nauczyciela lub dyżurującego pracownika przedszkola okazać go. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 2. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.
 3. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie

uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub

opiekunów prawnych. 

 1. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko. 
 2. Dziecko nie będzie mogło być odebrane z przedszkola przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności pracownik przedszkola odmawia wydania dziecka. 
 3. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. Nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. W przypadku braku kontaktu z rodzicami zawiadamia się odpowiednie służby i instytucje.
 4. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.30.
 5. W szatni przedszkola w godzinach: 12.15-13.15 oraz 15.00-17.30 dyżur pełni    wyznaczona woźna oddziałowa, w celu kontrolowania i nadzorowania odbioru dzieci z placówki. 
 6. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od

rodziców/opiekunów, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili

odebranie. 

 1. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 2. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu

dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za

bezpieczeństwo dziecka.

 1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów. 
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być

poświadczone orzeczeniem sądowym.

 1. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są

odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.

 1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach

przyprowadzania i odbierania dzieci.

Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu w czasie pandemii

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu w czasie pandemii 

Żeby wszyscy byli zdrowi i bezpieczni w przedszkolu musimy przestrzegać pewnych zasad. Jak już pewnie wiesz jest nowy wirus, od którego ludzie (zwłaszcza starsi) chorują. Wirus jest malutki i go nie widać, więc musimy go przechytrzyć – razem na pewno damy radę!  

Dlatego poprosimy Cię o przestrzeganie  kilku nowych zasad w czasie pobytu w przedszkolu. 

 1. Nie przynoś do przedszkola z domu żadnych zabawek ani książek, dotyczy to również pluszaków, kocyków. Wiemy, że trudno Ci  bez nich, ale można przenieść wirusa na zabawkach. 
 2. W przedszkolu trzeba przestrzegać różnych zasad – po wejściu do przedszkola wyrywkowo zostanie Wam zmierzona temperatura – magicznym termometrem, bez dotykania. 
 3. W wiatrołapie, czyli pierwszym pomieszczeniu w przedszkolu trzeba będzie pożegnać się z rodzicem/opiekunem. 
 4. Panie będą na Was czekać w szatni i pomogą Wam się  przebrać. Zadadzą kilka pytań Waszym rodzicom. Wszystko w trosce o nasze i Wasze zdrowie. 
 5. W szatni przebierz się tak szybko jak potrafisz. Chodzi o to, że nie może być  na raz w jednym pomieszczeniu za dużo osób, a inni też potrzebują się przebrać.  
 6. Daj całusa mamie lub tacie i dzielnie pomaszeruj do szatni. Rodzice nie mogą pójść z Tobą – ale taki Zuch jak Ty na pewno da radę! 
 7. Zaraz po wejściu do sali idź najpierw dokładnie umyć ręce. Będziemy sobie przypominać jak to zrobić, żeby na pewno wygonić z nich wszystkie wirusy. Prosimy, żebyś często i dokładnie mył ręce. 
 8. Choć to bardzo trudne nie podawaj ręki na powitanie, ani nie przytulaj się do nikogo. 
 9. Dorośli w przedszkolu mogą mieć na twarzy maseczki lub przezroczyste osłonki – przyłbice. Pewnie śmiesznie w nich będą wyglądać i czasem trudno będzie rozpoznać kto to. To dlatego, żeby nie zarazić Cię koronawirusem. 
 10. Żeby się nie zarazić się wirusem, nie będziemy myć zębów.  
 11. Jeśli chcesz się napić wody, powiedz o tym pani. 
 12. Przy kichaniu i kasłaniu koniecznie pamiętaj, żeby robić to w łokieć. Kiedy wydmuchasz nos od razu wyrzuć chusteczkę do kosza i idź umyć ręce. 
 13. Wiemy, że bardzo stęskniłeś się za kolegami. Niestety dla Waszego dobra lepiej będzie, jeśli będziecie bawić się osobno.  
 14. Z sali zniknęło dużo zabawek. Musieliśmy schować wszystkie te, których nie da się łatwo zdezynfekować – czyli wyczyścić z nich wszystkich zarazków. Z tego samego powodu nie ma dywanu. 
 15. Prosimy, żebyś do zabawy, rysowania, jedzenia siadał przy stoliku zawsze na swoim wyznaczonym miejscu. 
 16. Rysować będziemy swoimi kredkami. Jeśli chcesz rysować weź kartkę, swoje kredki i usiądź przy stoliku, na swoim miejscu. Po skończonym rysowaniu odłóż kredki i rysunek na wyznaczone miejsce. 
 17. W czasie relaksu po obiedzie Pani wskaże Ci Twoje miejsce na podłodze, tak żeby zachować odstępy od innych Dzieci.  
 18. Panie będą czytać książki, puszczać muzykę, albo o czymś opowiadać. Pokażą Ci wtedy, gdzie masz usiąść, tak żeby zachować odstęp od innych dzieci. Podobnie jak w przypadku relaksu absolutnie nie zmieniaj miejsca i nie przysuwaj się do innych dzieci. 

Rozumiemy, że pamiętanie o tych wszystkich zasadach i przestrzeganie ich może być dla 

Ciebie trudne, ale uwierz one są po to, żeby nikt nie zachorował, ani Ty, ani twoi Rodzice i Rodzeństwo, ani żadna z Pań w przedszkolu. Musimy razem pokonać tego okropnego wirusa. Pomożesz nam?

Zasady dotyczące rodziców

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Zasady dotyczące rodziców decydujących się na korzystanie z opieki przedszkolnej 

 1. Do placówki nie może uczęszczać dziecko, którego ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.  
 2. Do przedszkola przyprowadzane mogą być jedynie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.  
 3. Do przedszkola przyprowadza dziecko jeden opiekun, który jest zdrowy – bez objawów chorobowych. 
 4. W czasie epidemii rodzice/prawni opiekunowie w miarę możliwości powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.  
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia. 
 6. Na terenie placówki jest obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. 
 7. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko. 
 8. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki (nie można przebywać na terenie przedszkola). 
 9. Ustala się drogę szybkiej komunikacji z przedszkolem drogą telefoniczną. Rodzic ma obowiązek natychmiast odebrać telefon z przedszkola lub bezzwłocznie oddzwonić. 
 10. Przed wejściem do szatni będą dokonywane wyrywkowo pomiary temperatury (termometr bezdotykowy) i przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem/opiekunem. 
 11. W celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej i bezpiecznej opieki podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  
 12. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00. Po upływie godziny 8.00 przedszkole jest zamykane – rozpoczyna się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.  
 13. Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki rodzic dokłada wszelkich starań by odbyło się to jak najsprawniej. 
 14. Natychmiast po wejściu do przedszkola każdy rodzic jest zobowiązany do dezynfekcji rąk dostępnym płynem odkażającym, zgodnie z wiszącą instrukcją. 
 15. W czasie oczekiwania na wejście do placówki  rodzic/opiekun stara się o zachowanie dystansu społecznego min 2m w stosunku do innych osób (zarówno dzieci, jak i dorosłych). 
 16. Do odwołania, ze względów sanitarnych wyłącza się z użytkowania toaletę dla rodziców. 
 17. Przyprowadzanie i odbieranie, odbywa się za pośrednictwem pań woźnych kontakt z nauczycielami odbywa się przez telefon. 
 18. W przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki lub innych objawów chorobowych, po kontakcie telefonicznym z nauczycielem, rodzic zobowiązany jest bezwzględnie odebrać dziecko z przedszkola w jak najkrótszym czasie.  
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek, książek, pluszaków itp. oraz jedzenia i picia. W salach znajdują się jedynie zabawki, które łatwo jest zdezynfekować. Z wyjątkiem dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji. 
 20. Do odwołania zawieszamy mycie zębów w przedszkolu. 
 21. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny, w tym o zwrócenie uwagi, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajmy, że dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.  
Skip to content