Dokumenty

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie Nr 1/2020/2021
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Bliznem Jasińskiego
z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie: procedur organizacji opieki w Gminnym Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego od 1 września 2020 r. do odwołania

na podstawie:

Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (dz. u. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Zarządzam, że z dniem 1 września 2020 wchodzą w życie w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego szczegółowe procedury organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego opisane w załączniku do tego zarządzenia.

Zamówienia publiczne

BRAK

RODO

Kliknij i pobierz wersje w PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Przedszkole w Bliznem Jasińskiego z siedzibą Bliznem Jasińskiego 05-082 Stare Babice  ul. Kościuszki 1b w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

 • drogą papierową na adres: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b; 05-082 Stare Babice oraz  
 • mailowo:  info@przedszkoleblizne.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: jwrodo@przedszkoleblizne.edu.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu:

1) rekrutacji dzieci do przedszkola (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

2) realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) dokumentacja dotycząca rekrutacji – 1 rok,

2) dokumentacja dotycząca wychowania przedszkolnego – 10 lat.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.:  podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Automatyzacja i profilowanie danych

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Status prawny

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Status prawny

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
 3. Siedzibą przedszkola jest budynek w Bliznem Jasińskiego przy ulicy Kościuszki 1b.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice. Siedzibą Gminy Stare Babice jest Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy Stare Babice, której działalność finansowana jest z:
  1) dochodów własnych
  2) wpłat rodziców
  3) z darowizn

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017r. poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.)

Zadania:

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Do zadań przedszkola należy:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 4. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 5. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 6. Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii.
 7. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe.
 8. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program spacerów, wycieczek, imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 9. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, spotkania teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
 10. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2) informuje na bieżąco o postępach dziecka,
  3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
  4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Regulamin bezpieczeństwa

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Regulamin bezpieczeństwa

Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Przepisy ogólne

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola.

 

§ 2

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

§ 3

1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

§ 4

Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać:

ï        różnorodność form i metod w pracy,

ï        różnicowanie zajęć w każdym dniu,

ï       nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia,

ï        przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych.

§ 5

1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu.

2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

§ 6

1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach dzieci i pracowników.

2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.

§7

1. Teren przedszkola jest ogrodzony.

2. Na terenie przedszkola zapewnia się:

ï        właściwe oświetlenie,

ï        równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu,

ï        instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

3. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami i kratami.

4. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola skierowany jest ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.

5. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola  oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

§ 8

Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości  i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

             § 9

1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane                             i wentylowane.

2. Sprzęt, z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami ergonomii. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.

3. Sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.

§ 10

1. Kuchnię i stołówkę utrzymuje się w czystości. Obydwa pomieszczenia wyposażone są  w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.

2. Gorące posiłki podawane są dzieciom w stołówce. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia.

§ 11

Przedszkole jest podłączone do ogólnej – gminnej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia.

§ 12

Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas zajęć. Podczas zajęć otwiera się okna na antresoli.

§ 13

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

§ 14

Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do niej dostępem.

§15

1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 180 C.

2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ustępie 1 dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 16

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

ï        jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona jest o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15° C lub jest niższa;

ï        jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

§ 17

1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.

2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

§ 18

W przedszkolu, w: pokoju asystentek i kuchni przedszkola znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 19

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

 

§ 20

1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.

2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.

4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci są mocowane na stałe.

5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

§ 21

Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 1 opiekun na 10 dzieci.

§ 22

1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.

2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

 

§ 23

Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 24

1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

ï         rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;

ï         organ prowadzący przedszkole;

ï         pracownika służby bhp;

ï         społecznego inspektora pracy;

ï         radę rodziców.

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłoczne inspektora sanitarnego.

4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

§ 25

1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.

2. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.

§ 26

1. Członków zespołu powołuje dyrektor.

2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy.

3. Wzór protokołu znajduje się w Księdze wypadków przedszkola.

4. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w ust.3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp.

6. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.

7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola.

9. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

§ 27

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

§ 28

1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:

ï        poszkodowanego pełnoletniego,

ï        rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów).

§ 29

1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego.

2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.

3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

§ 30

Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.

§ 31

1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 29 ust.1 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.

3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

ï         niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,

ï         sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

§32

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:

ï         zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

ï         powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

§ 33

Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

Rejestr stanowi oddzielny segregator, przechowywany jest w gabinecie dyrektora.

§ 34

Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Przepisy końcowe

 

§36

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podpis dyrektora

Podpisy Rady pedagogicznej

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola

Opis procedury

 1. Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola

odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.

2. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.30-8.15, ewentualne   spóźnienia  rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają telefonicznie lub ustnie w sekretariacie lub do nauczyciela grupy . W godzinach porannych od 6.30 do 7.00 dzieci zbierają się w jednej wyznaczonej Sali. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyznaczony nauczyciel. 

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i przekazać dyżurującemu pracownikowi przedszkola. 

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/prawnych opiekunów przed wejściem głównym do budynku, w szatni, na placu zabaw.

5. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola

dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi

i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że

nie jest ono zdrowe.

8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego

obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan

podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

 1. Odbieranie dzieci

 1. Dzieci odbierane są z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów wskazanych w oświadczeniu. Oświadczenie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania, nr telefonu, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. 
 2. Oświadczenie musi być podpisane przez obydwoje rodziców. W szczególnych przypadkach dopuszcza się podpis jednego rodzica. 
 3. Oświadczenie ważne jest jeden rok szkolny. Dopuszcza się możliwość przedłużenia na kolejny rok szkolny w przypadku jeśli dane w oświadczeniu nie uległy zmianom.
 4. Oświadczenia dostarczane są osobiście przez rodziców do sekretariatu lub nauczyciela grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola. Oświadczenie  może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby,  upoważnione na piśmie przez rodziców.                               

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i na żądanie nauczyciela lub dyżurującego pracownika przedszkola okazać go. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 2. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.
 3. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie

uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub

opiekunów prawnych. 

 1. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko. 
 2. Dziecko nie będzie mogło być odebrane z przedszkola przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności pracownik przedszkola odmawia wydania dziecka. 
 3. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. Nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. W przypadku braku kontaktu z rodzicami zawiadamia się odpowiednie służby i instytucje.
 4. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.30.
 5. W szatni przedszkola w godzinach: 12.15-13.15 oraz 15.00-17.30 dyżur pełni    wyznaczona woźna oddziałowa, w celu kontrolowania i nadzorowania odbioru dzieci z placówki. 
 6. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od

rodziców/opiekunów, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili

odebranie. 

 1. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 2. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu

dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za

bezpieczeństwo dziecka.

 1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów. 
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być

poświadczone orzeczeniem sądowym.

 1. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są

odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.

 1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach

przyprowadzania i odbierania dzieci.

Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu w czasie pandemii

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu w czasie pandemii 

Żeby wszyscy byli zdrowi i bezpieczni w przedszkolu musimy przestrzegać pewnych zasad. Jak już pewnie wiesz jest nowy wirus, od którego ludzie (zwłaszcza starsi) chorują. Wirus jest malutki i go nie widać, więc musimy go przechytrzyć – razem na pewno damy radę!  

Dlatego poprosimy Cię o przestrzeganie  kilku nowych zasad w czasie pobytu w przedszkolu. 

 1. Nie przynoś do przedszkola z domu żadnych zabawek ani książek, dotyczy to również pluszaków, kocyków. Wiemy, że trudno Ci  bez nich, ale można przenieść wirusa na zabawkach. 
 2. W przedszkolu trzeba przestrzegać różnych zasad – po wejściu do przedszkola wyrywkowo zostanie Wam zmierzona temperatura – magicznym termometrem, bez dotykania. 
 3. W wiatrołapie, czyli pierwszym pomieszczeniu w przedszkolu trzeba będzie pożegnać się z rodzicem/opiekunem. 
 4. Panie będą na Was czekać w szatni i pomogą Wam się  przebrać. Zadadzą kilka pytań Waszym rodzicom. Wszystko w trosce o nasze i Wasze zdrowie. 
 5. W szatni przebierz się tak szybko jak potrafisz. Chodzi o to, że nie może być  na raz w jednym pomieszczeniu za dużo osób, a inni też potrzebują się przebrać.  
 6. Daj całusa mamie lub tacie i dzielnie pomaszeruj do szatni. Rodzice nie mogą pójść z Tobą – ale taki Zuch jak Ty na pewno da radę! 
 7. Zaraz po wejściu do sali idź najpierw dokładnie umyć ręce. Będziemy sobie przypominać jak to zrobić, żeby na pewno wygonić z nich wszystkie wirusy. Prosimy, żebyś często i dokładnie mył ręce. 
 8. Choć to bardzo trudne nie podawaj ręki na powitanie, ani nie przytulaj się do nikogo. 
 9. Dorośli w przedszkolu mogą mieć na twarzy maseczki lub przezroczyste osłonki – przyłbice. Pewnie śmiesznie w nich będą wyglądać i czasem trudno będzie rozpoznać kto to. To dlatego, żeby nie zarazić Cię koronawirusem. 
 10. Żeby się nie zarazić się wirusem, nie będziemy myć zębów.  
 11. Jeśli chcesz się napić wody, powiedz o tym pani. 
 12. Przy kichaniu i kasłaniu koniecznie pamiętaj, żeby robić to w łokieć. Kiedy wydmuchasz nos od razu wyrzuć chusteczkę do kosza i idź umyć ręce. 
 13. Wiemy, że bardzo stęskniłeś się za kolegami. Niestety dla Waszego dobra lepiej będzie, jeśli będziecie bawić się osobno.  
 14. Z sali zniknęło dużo zabawek. Musieliśmy schować wszystkie te, których nie da się łatwo zdezynfekować – czyli wyczyścić z nich wszystkich zarazków. Z tego samego powodu nie ma dywanu. 
 15. Prosimy, żebyś do zabawy, rysowania, jedzenia siadał przy stoliku zawsze na swoim wyznaczonym miejscu. 
 16. Rysować będziemy swoimi kredkami. Jeśli chcesz rysować weź kartkę, swoje kredki i usiądź przy stoliku, na swoim miejscu. Po skończonym rysowaniu odłóż kredki i rysunek na wyznaczone miejsce. 
 17. W czasie relaksu po obiedzie Pani wskaże Ci Twoje miejsce na podłodze, tak żeby zachować odstępy od innych Dzieci.  
 18. Panie będą czytać książki, puszczać muzykę, albo o czymś opowiadać. Pokażą Ci wtedy, gdzie masz usiąść, tak żeby zachować odstęp od innych dzieci. Podobnie jak w przypadku relaksu absolutnie nie zmieniaj miejsca i nie przysuwaj się do innych dzieci. 

Rozumiemy, że pamiętanie o tych wszystkich zasadach i przestrzeganie ich może być dla 

Ciebie trudne, ale uwierz one są po to, żeby nikt nie zachorował, ani Ty, ani twoi Rodzice i Rodzeństwo, ani żadna z Pań w przedszkolu. Musimy razem pokonać tego okropnego wirusa. Pomożesz nam?

Zasady dotyczące rodziców

Kliknij i pobierz wersję w PDF

Zasady dotyczące rodziców decydujących się na korzystanie z opieki przedszkolnej 

 1. Do placówki nie może uczęszczać dziecko, którego ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.  
 2. Do przedszkola przyprowadzane mogą być jedynie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.  
 3. Do przedszkola przyprowadza dziecko jeden opiekun, który jest zdrowy – bez objawów chorobowych. 
 4. W czasie epidemii rodzice/prawni opiekunowie w miarę możliwości powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.  
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia. 
 6. Na terenie placówki jest obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. 
 7. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko. 
 8. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki (nie można przebywać na terenie przedszkola). 
 9. Ustala się drogę szybkiej komunikacji z przedszkolem drogą telefoniczną. Rodzic ma obowiązek natychmiast odebrać telefon z przedszkola lub bezzwłocznie oddzwonić. 
 10. Przed wejściem do szatni będą dokonywane wyrywkowo pomiary temperatury (termometr bezdotykowy) i przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem/opiekunem. 
 11. W celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej i bezpiecznej opieki podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  
 12. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00. Po upływie godziny 8.00 przedszkole jest zamykane – rozpoczyna się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.  
 13. Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki rodzic dokłada wszelkich starań by odbyło się to jak najsprawniej. 
 14. Natychmiast po wejściu do przedszkola każdy rodzic jest zobowiązany do dezynfekcji rąk dostępnym płynem odkażającym, zgodnie z wiszącą instrukcją. 
 15. W czasie oczekiwania na wejście do placówki  rodzic/opiekun stara się o zachowanie dystansu społecznego min 2m w stosunku do innych osób (zarówno dzieci, jak i dorosłych). 
 16. Do odwołania, ze względów sanitarnych wyłącza się z użytkowania toaletę dla rodziców. 
 17. Przyprowadzanie i odbieranie, odbywa się za pośrednictwem pań woźnych kontakt z nauczycielami odbywa się przez telefon. 
 18. W przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki lub innych objawów chorobowych, po kontakcie telefonicznym z nauczycielem, rodzic zobowiązany jest bezwzględnie odebrać dziecko z przedszkola w jak najkrótszym czasie.  
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek, książek, pluszaków itp. oraz jedzenia i picia. W salach znajdują się jedynie zabawki, które łatwo jest zdezynfekować. Z wyjątkiem dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji. 
 20. Do odwołania zawieszamy mycie zębów w przedszkolu. 
 21. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny, w tym o zwrócenie uwagi, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajmy, że dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.  
Skip to content