Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. To zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, polegające na usprawnianiu zaburzonych funkcji (korekcja) oraz na wspomaganiu funkcji lepiej rozwijających się, tak by mogły być wsparciem funkcji zaburzonych lub mogły je zastępować (kompensacja). 

Cele szczegółowe terapii pedagogicznej:

 1. Stymulacja rozwoju dziecka, rozwijanie jego sfery emocjonalno-społecznej
 • Stworzenie atmosfery sprzyjającej budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta-dziecko
 • Wzmacnianie samooceny, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 • Motywowanie do podejmowania działań i wysiłku oraz ukończenia zadań
 • Niwelowanie napięć emocjonalnych, wprowadzanie w techniki relaksacyjne
 • Ćwiczenia odprężające

 

 1. Rozwijanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych
 • Usprawnianie funkcji wzrokowych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych
 • Rozwijanie koncentracji uwagi

 

 1. Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki
 • Ćwiczenia motoryki dużej 
 • Ćwiczenia motoryki małej 
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego

 

 1. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i w przestrzeni

Powyższe cele realizowane są poprzez różnorodne metody i formy pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dzieci. Gabinety są wyposażone w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne. W terapii pedagogicznej wykorzystywane są elementy następujących metod: Metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, Metoda Ruchu Rozwijającego, Dziecięca Matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kinezjologia Edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, arteterapia i inne.

Wszystkie podejmowane działania zmierzają do ułatwienia dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania na dalszych etapach edukacji. 

Skip to content