Terapia psychologiczna

Pomoc psychologiczna udzielana dziecku, polega na rozpoznawaniu i zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu. Pomoc psychologiczna udzielana dziecku, ma za zadanie wspierać jego potencjał rozwojowy i stwarzać warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

Pomocą psychologiczną w naszym przedszkolu objęte są dzieci:

– posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (terapia psychologiczna, TUS),
– posiadające opinię psychologiczno- pedagogiczną (terapia psychologiczna, zajęcia w małych grupach),
– wszystkie dzieci (obserwacja w grupie rówieśniczej, obserwacja indywidualna oraz w miarę potrzeb kierowanie do poradni specjalistycznych i lekarzy specjalistów).

Terapię psychologiczną prowadzoną w przedszkolu, poprzedza obserwacja dziecka, analiza dostępnej dokumentacji oraz określenie trudności z jakimi spotyka się dziecko. Kolejnym krokiem jest stworzenie planu pracy z dzieckiem, w którym uwzględnione zostaną deficyty i potencjał rozwojowy dziecka, jego indywidualne możliwości oraz potrzeby, aby właściwie nakreślić cele terapii stymulujące odpowiednie obszary.

W ramach terapii psychologicznej w przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i TUS (trening umiejętności społecznych) oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci posiadających  opinie psychologiczno- pedagogiczne.

Celem terapii psychologicznej jest próba zatrzymania pogłębiających się nieprawidłowości w rozwoju dziecka, wspomaganie jego rozwoju społecznego i emocjonalnego, opracowanie pozytywnych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami, stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Poprzez właściwe dostosowanie planu terapii, terapeuta stwarza dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu poza przedszkolnym. Nauka większej samodzielności prowadzi do poprawy jakości życia zarówno dziecka, jak i bliskich mu osób.

Podczas terapii terapeuta stara się zbudować z dzieckiem odpowiednią relację, opartą na zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy a poziom trudności zadań dopasowany jest do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka. Określenie celów terapii pomaga częściowo przewidzieć jej efekty. 

Pomoc psychologiczna udzielana jest także rodzicom, polega ona na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych oraz przekazywaniu zaleceń pomagających wspierać prawidłowy rozwój dziecka w celu zwiększenia efektywności pomocy. Rodzice są także informowani o przebiegu pracy z dzieckiem, otrzymują informację o osiągnięciach i trudnościach ucznia (są proszeni o informację zwrotną), jeśli zajdzie taka potrzeba są kierowani z dzieckiem do poradni specjalistycznych i lekarzy specjalistów na dalsze badania.

Skip to content