Rekrutacja

Podstawowe wiadomości o rekrutacji 2024


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O REKRUTACJI

Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Podstawowe wiadomości o rekrutacji

 


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O REKRUTACJI

https://stare-babice.pl/rusza-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-na-rok-szkolny-2022-23/

Wkrótce w gminie Stare Babice odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023”.
Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Terminy, kryteria i dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice Nr 12/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2759

Przyjmowanie wniosków o kontynuacji uczęszczania do placówki przez system elektroniczny odbywa się od 22.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego trwa od 02.03.2022 r. do 21.03.2022 r.
Natomiast składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu odbywać się będzie od 09.03.2022 r. do 24.03.2022 r.

W celu zachowania ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

  1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku. Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.
  1. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki) wydruk z systemu rekrutacyjnego, gdzie w wyodrębnionych miejscach wskazanych przez przedszkole/szkołę, będą ustawione skrzynki podawcze.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

  1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie rekrutacyjnej (na dole strony – pliki do pobrania).

  1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Po wejściu na stronę prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Uwaga: w celu złożenia wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obydwoje rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzic ma założone konto z poprzedniej rekrutacji, nie musi zakładać kolejnego konta.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym.
W przypadku skorzystania przez Państwo z tej opcji w systemie,  nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a drugi ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie.

ETAP KONTYNUACJI EDUKACJI:

5 latki w szkołach – uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Natomiast rekrutacja do oddziału 6-latków w szkole stanowi rekrutację do oddziału przedszkolnego, zerówka stanowi wychowanie przedszkolne.
Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę przy wybieraniu typu rekrutacji.

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 latków prowadzonym w szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 w procesie rekrutacji planujemy przyjąć również dzieci do Przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr  11/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023”, pracować będą jak placówki publiczne.

Informacji na temat rekrutacji udzielają komisje rekrutacyjne w szkołach i przedszkolach od 22 lutego 2022 r.

Oferta edukacyjna

Blizne Jasińskiego  01.03.2022 r.

 

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego istnieje od 2010r. Zlokalizowane jest w  miejscowości: Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1b. Mieści się w nowoczesnym, piętrowym budynku, z dala od ulicznego zgiełku. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu zorganizowanych jest 8 grup, zróżnicowanych pod względem wieku.

W budynku jest 8 sal dydaktycznych, w tym 3 dwupoziomowe z antresolą do leżakowania, co jest atutem przedszkola. Sale są jasne, estetyczne i kolorowo urządzone. Różnorodne kąciki tematyczne w salach, zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniają wielokierunkową aktywność dziecka, swobodny rozwój i  zabawę.

Przedszkole posiada przestronną szatnię i hol, salę widowiskowo-gimnastyczną do zajęć sportowych i imprez artystycznych, własną kuchnię i jadalnię. W części administracyjnej są pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze specjalistami: logopeda,  dogoterapeuta, psycholog, pedagog, rehabilitant, terapeuta SI, terapeuta ręki.

Wokół budynku są dwa place zabaw wyposażone w nowoczesny, bezpieczny, kolorowy sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Co nas wyróżnia?

Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom i ich rodzicom. Wychowujemy w  atmosferze akceptacji i tolerancji, uczymy budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

W naszym przedszkolu dzieci aktywnie uczestniczą w poznawaniu otaczającej je rzeczywistości, czerpiąc wiele radości z pokonywania trudności, osiągania sukcesów i  odkrywania tajemnic świata. W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca w swojej pracy różnorodne metody i  formy pracy z dziećmi, a także wdrażająca swoje programy autorskie. Pracę przedszkola wspomagają oddani dzieciom pracownicy niepedagogiczni. Przedszkole uczestniczy w wielu akcjach i kampaniach lokalnych i ogólnopolskich, realizuje ciekawe projekty edukacyjne. Uczestniczy w projektach unijnych. Jest pomysłodawcą i  organizatorem akcji plastycznych, konkursów o zasięgu gminnym i powiatowym, adresowanych do innych placówek.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

Numer wniosku

1.     

Tymon Miłosz P.

2022/P/01949

2.     

Bianka Ch.

2022/P/02111

3.     

Zofia Małgorzata W.

2022/P/01335

4.     

Erwin M.

2022/P/02120

5.     

Tytus Noe Cz.

2022/P/01186

6.     

Antoni D.

2022/P/01210

7.     

Piotr Marek Ż.

2022/P/01762

8.     

Klara P.

2022/P/02141

9.     

Antoni Witold S.

2022/P/01390

10.   

Patryk R.

2022/P/02162

11.   

Olivia Victoria W.

2022/P/01305

12.   

Maja S.

2022/P/01220

13.   

Barbara Helena Z.

2022/P/01570

14.   

Filip W.

2022/P/02159

15.   

Maksymilian P. Ch.

2022/P/01571

16.   

Maksymilian S.

2022/P/01947

17.   

Kazimierz Z.

2022/P/01665

18.   

Franciszek Stanisław B.

2022/P/01770

19.   

Tymon Igor S.

2022/P/02076

20.   

Nikola Rz.

2022/P/01108

21.   

Helena Maria B.

2022/P/01950

22.   

Maks Feliks U.

2022/P/01774

23.   

Apollonia Konstancja J.

2022/P/01158

24.   

Aleks Maciej W.

2022/P/02213

25.   

Paulina Alicja P.

2022/P/01987

26.   

Wojciech Stanisław C.

2022/P/02082

27.   

Emilia Elżbieta Cz.

2022/P/01241

28.   

Lena P.

2022/P/02166

29.   

Liliana Zofia W.

2022/P/02187

30.   

Julian K.

2022/P/01175

31.   

Darii H.

2022/P/02151

32.   

Adam Mikołaj K.

2022/P/01340

33.   

Tymon P.

2022/P/01687

34.   

Aleksander Filip M.

2022/P/02054

35.   

Barbara B.

2022/P/01236

36.   

Michalina Helena S.

2022/P/01748

37.   

Tomasz Maciej D.

2022/P/01089

38.   

Tobiasz D.

2022/P/01146

39.   

Kazimierz Z.

2022/P/02091

40.   

Antoni W.

2022/P/01389

41.   

Wiktoria Sylwia W.

2022/P/02163

42.   

Jakub M.

2022/P/01527

43.   

Gustaw G.

2022/P/01899

44.   

Tymoteusz Jan P.

2022/P/02057

45.   

Stanisław Krzysztof S.

2022/P/01854

46.   

Wojciech Z.

2022/P/01566

47.   

Barbara Z.

2022/P/01672

48.   

Piotr S.

2022/P/02051

49.   

Azzdin Piotr E.

2022/P/01357

50.   

Dawid Wiktor P.

2022/P/02029

51.   

Jakub Jan K.

2022/P/02047

52.   

Iga Agnieszka Sz.

2022/P/01825

53.   

Martyna Ida K.

2022/P/01833

54.   

Kuba Wojciech F.

2022/P/01365

 

Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Numer wniosku

1.     

Emilia T.

2022/P/01580

2.     

Róża P.

2022/P/02169

3.     

Wojciech L.

2022/P/02008

4.     

Alisa K.

2022/P/01932

5.     

Krzysztof Seweryn K.

2022/P/02182

6.     

Ksawery Z.    

2022/P/02080

Informacja o ilości wolnych miejsc w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o ilości wolnych miejsc w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego informuje, że:                                     

Nie będzie rekrutacji  uzupełniającej.

Na rok szkolny 2022/2023 dysponuje 

  •  0 wolnymi miejscami.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

          Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

 

L.poj.Nazwisko i imię dzieckaNumer wniosku
B. Viktoria2021/P/01179
B. Władysław2021/P/01011
C. Jan Ryszard2021/P/00872
Ch. Jakub2021/P/01387
F. Marcelina2021/P/01041
K. Helena Hanna2021/P/01637
K. Pola2021/P/00997
Ł. Aleksander2021/P/01680
O. Ignacy2021/P/01405
P. Helena Anna2021/P/01449
P. Kornelia Antonina2021/P/01019
P. Gabriela2021/P/01691
R. Franciszek Fabian2021/P/01136
R. Szymon Franciszek2021/P/01495
S. Wiktoria2021/P/01592
S. Franciszek Karol2021/P/00959
Sz. Wiktor2021/P/01455
T. Hanna2021/P/01522
W. Witold2021/P/01389
W. Emilia Anna2021/P/01643
W. Maja Lidia2021/P/01672
W. Wiktoria Sylwia2021/P/01549
W. Mateusz2021/P/01457
W. Leon Karol2021/P/01408
B. Borys2021/P/01397
D. Szymon2021/P/01160
Dz. Jan Jerzy2021/P/01399
G. Filip Mateusz2021/P/01503
H. Urszula Edyta2021/P/01096
H. Piotr2021/P/00926
I. Robert2021/P/00996
J. Gloria2021/P/01547
J. Jakub2021/P/01402
J. Edward Jerzy2021/P/01013
K. Gabriela2021/P/01435
K. Marcel2021/P/00933
K. Julia Aleksandra2021/P/01227
K. Urszula2021/P/01360
M. Krystian2021/P/01520
Ł. Aleksander2021/P/01673
Ł. Ignacy Sylwester2021/P/01629
S. Dorota2021/P/09973
W. Maja Nikola2021/P/09816
W. Kacper2021/P/01188
W. Aleksander2021/P/00993
Z. Sylwia Natalia2021/P/01060
B. Jakub2021/P/01292
Cz. Maksymilian2021/P/01475
K. Adrianna 2021/P/01208
O. Michał 2021/P/01677
N. Zuzanna2021/P/01394
K. Barbara2021/P/01101
K. Hanna2021/P/01119
M. Filip2021/P/01412
N. Maria2021/P/01419
P. Jan2021/P/01099
S. Maja2021/P/01550
Z.  Amelia Agnieszka2021/P/01087
Z. Jakub2021/P/00942
N. Antoni 2021/P/01393
D. Kornelia Maria2021/P/01051
J. Szymon Marek2021/P/01293
Ł. Maksym2021/P/01678
O. Tymon2021/P/01404
T. Maria2021/P/01521
G. Szymon2021/P/01699
S. Jan2021/P/00882
T. Wiktoria2021/P/00887
Z. Wojciech2021/P/01548
L. Oliwia2021/P/01182
Z. Antoni2021/P/01046
T. Emilia2021/P/01523
 

 

         Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

L.poj.                    Dane kandydataNr wniosku
1.Ch. Alicja2021/P/01516
2.W. Antoni2021/P/01164
3.Ż. Alicja Oliwia2021/P/01112

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającejna rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Numer wniosku

1.

K. Helena

2021/P/01779

2.

S. Tytus Stanisław

2021/P/01777

3.

S. Janina Maria

2021/P/01776

4.

P. Lilianna 

2021/P/01771

5.

G. Emilia Maria

2021/P/01760

6.

K. Leon

2021/P/01727

7.

R. Polina

2021/P/01724

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Numer wniosku

1.

S. Daryna

2021/P/01788

2.

Ch. Alicja

2021/P/01786

3.

C. Karol Julian

2021/P/01785

4.

N. Grzegorz

2021/P/01784

5.

Ż. Alicja Oliwia

2021/P/01778

6.

P. Klara

2021/P/01756

7.

W. Fryderyk Jan

2021/P/01755

8.

W. Antoni Wiktor

2021/P/01752

9.

P. Ignacy

2021/P/01747

10.

W. Jakub

2021/P/01744

11.

O. Pola Anna

2021/P/01734

12.

B. Łukasz

2021/P/01757

Skip to content