Aktualności - archiwum

Zbiórka surowców wtórnych

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci z Naszego Przedszkola do włączenia się do akcji ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH.

Zaczynamy już 26 września 2022! Zachęcamy do przynoszenia zużytych telefonów i makulatury 📱📰 👨‍👩‍👧‍👦

Oferty pracy

Aktualne oferty pacy:

oferta pracy

Dyżur wakacyjny

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach, będzie organizowana w następujących terminach:

Typ Nazwa Miejscowość Ulica Numer budynku Termin dyżuru w 2022 roku Uwagi
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „WESOŁY BRZDĄC” Blizne Jasińskiego ul. Tadeusza Kościuszki 33 18 lipca-29 lipca,16 sierpnia-30 sierpnia dla wszystkich dzieci
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JEŻYK” Latchorzew ul. Aleksandra Janowskiego 17 18 lipca-29 lipca dla wszystkich dzieci
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JEŻYK” Latchorzew ul. Aleksandra Janowskiego 17 1 lipca-15 lipca, 29 sierpnia-31 sierpnia dla dzieci z Przedszkola Jeżyk
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „SŁONECZNY DOMEK” Lipków ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 24A 1 lipca-15 lipca dla wszystkich dzieci
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „SŁONECZNY DOMEK” Lipków ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 24A 16 sierpnia-31 sierpnia tylko dla dzieci z przedszkola Słoneczny Domek
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZACZAROWANY OŁÓWEK” Stare Babice ul. Pohulanka 23 1 lipca-15 lipca tylko dla dzieci z Przedszkola Zaczarowany Ołówek
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZACZAROWANY OŁÓWEK” Stare Babice ul. Pohulanka 23 16 sierpnia – 31 sierpnia dla wszystkich dzieci
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONA AKADEMIA” Wierzbin ul. Warszawska 768 16 sierpnia-30 sierpnia dla wszystkich dzieci
Przedszkole NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONA AKADEMIA” Wierzbin ul. Warszawska 768 1 lipca – 15 lipca, 1-12 sierpnia dla dzieci z Przedszkola Zielona Akademia
Oddział przedszkolny SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZARGACH STARYCH KOCZARGI STARE ul. Akacjowa 12 18 lipca-29 lipca dla wszystkich dzieci
Oddział przedszkolny SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONKACH-PARCELI ZIELONKI-PARCEL ul. Południowa 2 1 lipca-15 lipca dla wszystkich dzieci
Przedszkole PRZEDSZKOLE W BORZĘCINIE DUŻYM BORZĘCIN DUŻY ul. Warszawska 697 1 sierpnia- 12 sierpnia dla wszystkich dzieci
Przedszkole PRZEDSZKOLE W STARYCH BABICACH STARE BABICE ul. Polna 40 1 sierpnia- 12 sierpnia dla wszystkich dzieci
Oddział przedszkolny SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH STARE BABICE ul. Polna 40 1 sierpnia- 12 sierpnia dla wszystkich dzieci
Przedszkole PRZEDSZKOLE W BLIZNEM JASIŃSKIEGO Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1b 1 lipca -15 lipca dla wszystkich dzieci

I. Zasady ogólne

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice.
 2. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacji, w tym o liczbie miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kierując się zasadą pierwszeństwa złożenia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

II. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

1) wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 9 maja 2022 r. do godziny 12.00. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka dostępna będzie  w placówce 11 maja 2022 r. od godziny 13.00.

2) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz za wyżywienie w terminie od 11 maja 2022 r. do 16 maja  2022 na rachunek wskazany przez dyrektora placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Wysokość opłaty określa dyrektor  placówki.

 1.  

1) Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole. Lista dzieci przyjętych ogłoszona będzie w placówce 20 maja 2022 r. o godzinie 13.00

2) Rezygnację z dyżuru wakacyjnego należy zgłosić pisemnie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty. Wyjątkiem jest choroba dziecka poświadczona przez lekarza.

Pobierz wniosek

Podstawowe wiadomości o rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O REKRUTACJI

 https://stare-babice.pl/rusza-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-na-rok-szkolny-2022-23/

Wkrótce w gminie Stare Babice odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023”.
Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Terminy, kryteria i dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice Nr 12/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2759

Przyjmowanie wniosków o kontynuacji uczęszczania do placówki przez system elektroniczny odbywa się od 22.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego trwa od 02.03.2022 r. do 21.03.2022 r.
Natomiast składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu odbywać się będzie od 09.03.2022 r. do 24.03.2022 r.

W celu zachowania ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

 1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku. Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.
 1. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki) wydruk z systemu rekrutacyjnego, gdzie w wyodrębnionych miejscach wskazanych przez przedszkole/szkołę, będą ustawione skrzynki podawcze.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

 1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny;
 • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
 • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie rekrutacyjnej (na dole strony – pliki do pobrania).

 1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Po wejściu na stronę prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Uwaga: w celu złożenia wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obydwoje rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzic ma założone konto z poprzedniej rekrutacji, nie musi zakładać kolejnego konta.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym.
W przypadku skorzystania przez Państwo z tej opcji w systemie,  nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a drugi ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie.

ETAP KONTYNUACJI EDUKACJI:

5 latki w szkołach – uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Natomiast rekrutacja do oddziału 6-latków w szkole stanowi rekrutację do oddziału przedszkolnego, zerówka stanowi wychowanie przedszkolne.
Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę przy wybieraniu typu rekrutacji.

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 latków prowadzonym w szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 w procesie rekrutacji planujemy przyjąć również dzieci do Przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr  11/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023”, pracować będą jak placówki publiczne.

Informacji na temat rekrutacji udzielają komisje rekrutacyjne w szkołach i przedszkolach od 22 lutego 2022 r.

Zasady dla dzieci w czasie pandemii

Żeby wszyscy byli zdrowi i bezpieczni w przedszkolu musimy przestrzegać pewnych zasad. Jak już pewnie wiesz jest nowy wirus, od którego ludzie (zwłaszcza starsi) chorują. Wirus jest malutki i go nie widać, więc musimy go przechytrzyć – razem na pewno damy radę!  

Dlatego poprosimy Cię o przestrzeganie  kilku nowych zasad w czasie pobytu w przedszkolu. 

 1. Nie przynoś do przedszkola z domu żadnych zabawek ani książek, dotyczy to również pluszaków, kocyków. Wiemy, że trudno Ci  bez nich, ale można przenieść wirusa na zabawkach. 
 2. W przedszkolu trzeba przestrzegać różnych zasad – po wejściu do przedszkola wyrywkowo zostanie Wam zmierzona temperatura – magicznym termometrem, bez dotykania. 
 3. W wiatrołapie, czyli pierwszym pomieszczeniu w przedszkolu trzeba będzie pożegnać się z rodzicem/opiekunem. 
 4. Panie będą na Was czekać w szatni i pomogą Wam się  przebrać. Zadadzą kilka pytań Waszym rodzicom. Wszystko w trosce o nasze i Wasze zdrowie. 
 5. W szatni przebierz się tak szybko jak potrafisz. Chodzi o to, że nie może być  na raz w jednym pomieszczeniu za dużo osób, a inni też potrzebują się przebrać.  
 6. Daj całusa mamie lub tacie i dzielnie pomaszeruj do szatni. Rodzice nie mogą pójść z Tobą – ale taki Zuch jak Ty na pewno da radę! 
 7. Zaraz po wejściu do sali idź najpierw dokładnie umyć ręce. Będziemy sobie przypominać jak to zrobić, żeby na pewno wygonić z nich wszystkie wirusy. Prosimy, żebyś często i dokładnie mył ręce. 
 8. Choć to bardzo trudne nie podawaj ręki na powitanie, ani nie przytulaj się do nikogo. 
 9. Dorośli w przedszkolu mogą mieć na twarzy maseczki lub przezroczyste osłonki – przyłbice. Pewnie śmiesznie w nich będą wyglądać i czasem trudno będzie rozpoznać kto to. To dlatego, żeby nie zarazić Cię koronawirusem. 
 10. Żeby się nie zarazić się wirusem, nie będziemy myć zębów.  
 11. Jeśli chcesz się napić wody, powiedz o tym pani. 
 12. Przy kichaniu i kasłaniu koniecznie pamiętaj, żeby robić to w łokieć. Kiedy wydmuchasz nos od razu wyrzuć chusteczkę do kosza i idź umyć ręce. 
 13. Wiemy, że bardzo stęskniłeś się za kolegami. Niestety dla Waszego dobra lepiej będzie, jeśli będziecie bawić się osobno.  
 14. Z sali zniknęło dużo zabawek. Musieliśmy schować wszystkie te, których nie da się łatwo zdezynfekować – czyli wyczyścić z nich wszystkich zarazków. Z tego samego powodu nie ma dywanu. 
 15. Prosimy, żebyś do zabawy, rysowania, jedzenia siadał przy stoliku zawsze na swoim wyznaczonym miejscu. 
 16. Rysować będziemy swoimi kredkami. Jeśli chcesz rysować weź kartkę, swoje kredki i usiądź przy stoliku, na swoim miejscu. Po skończonym rysowaniu odłóż kredki i rysunek na wyznaczone miejsce. 
 17. W czasie relaksu po obiedzie Pani wskaże Ci Twoje miejsce na podłodze, tak żeby zachować odstępy od innych Dzieci.  
 18. Panie będą czytać książki, puszczać muzykę, albo o czymś opowiadać. Pokażą Ci wtedy, gdzie masz usiąść, tak żeby zachować odstęp od innych dzieci. Podobnie jak w przypadku relaksu absolutnie nie zmieniaj miejsca i nie przysuwaj się do innych dzieci. 

Rozumiemy, że pamiętanie o tych wszystkich zasadach i przestrzeganie ich może być dla 

Ciebie trudne, ale uwierz one są po to, żeby nikt nie zachorował, ani Ty, ani twoi Rodzice i Rodzeństwo, ani żadna z Pań w przedszkolu. Musimy razem pokonać tego okropnego wirusa. Pomożesz nam?

Zasady dotyczące rodziców decydujących się na korzystanie z opieki przedszkolnej

 1. Do placówki nie może uczęszczać dziecko, którego ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.  
 2. Do przedszkola przyprowadzane mogą być jedynie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.  
 3. Do przedszkola przyprowadza dziecko jeden opiekun, który jest zdrowy – bez objawów chorobowych. 
 4. W czasie epidemii rodzice/prawni opiekunowie w miarę możliwości powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.  
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia. 
 6. Na terenie placówki jest obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. 
 7. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko. 
 8. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki (nie można przebywać na terenie przedszkola). 
 9. Ustala się drogę szybkiej komunikacji z przedszkolem drogą telefoniczną. Rodzic ma obowiązek natychmiast odebrać telefon z przedszkola lub bezzwłocznie oddzwonić. 
 10. Przed wejściem do szatni będą dokonywane wyrywkowo pomiary temperatury (termometr bezdotykowy) i przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem/opiekunem. 
 11. W celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej i bezpiecznej opieki podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  
 12. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00. Po upływie godziny 8.00 przedszkole jest zamykane – rozpoczyna się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.  
 13. Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki rodzic dokłada wszelkich starań by odbyło się to jak najsprawniej. 
 14. Natychmiast po wejściu do przedszkola każdy rodzic jest zobowiązany do dezynfekcji rąk dostępnym płynem odkażającym, zgodnie z wiszącą instrukcją. 
 15. W czasie oczekiwania na wejście do placówki  rodzic/opiekun stara się o zachowanie dystansu społecznego min 2m w stosunku do innych osób (zarówno dzieci, jak i dorosłych). 
 16. Do odwołania, ze względów sanitarnych wyłącza się z użytkowania toaletę dla rodziców. 
 17. Przyprowadzanie i odbieranie, odbywa się za pośrednictwem pań woźnych kontakt z nauczycielami odbywa się przez telefon. 
 18. W przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki lub innych objawów chorobowych, po kontakcie telefonicznym z nauczycielem, rodzic zobowiązany jest bezwzględnie odebrać dziecko z przedszkola w jak najkrótszym czasie.  
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek, książek, pluszaków itp. oraz jedzenia i picia. W salach znajdują się jedynie zabawki, które łatwo jest zdezynfekować. Z wyjątkiem dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji. 
 20. Do odwołania zawieszamy mycie zębów w przedszkolu. 
 21. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny, w tym o zwrócenie uwagi, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajmy, że dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.  

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

Numer wniosku

1.     

Tymon Miłosz P.

2022/P/01949

2.     

Bianka Ch.

2022/P/02111

3.     

Zofia Małgorzata W.

2022/P/01335

4.     

Erwin M.

2022/P/02120

5.     

Tytus Noe Cz.

2022/P/01186

6.     

Antoni D.

2022/P/01210

7.     

Piotr Marek Ż.

2022/P/01762

8.     

Klara P.

2022/P/02141

9.     

Antoni Witold S.

2022/P/01390

10.   

Patryk R.

2022/P/02162

11.   

Olivia Victoria W.

2022/P/01305

12.   

Maja S.

2022/P/01220

13.   

Barbara Helena Z.

2022/P/01570

14.   

Filip W.

2022/P/02159

15.   

Maksymilian P. Ch.

2022/P/01571

16.   

Maksymilian S.

2022/P/01947

17.   

Kazimierz Z.

2022/P/01665

18.   

Franciszek Stanisław B.

2022/P/01770

19.   

Tymon Igor S.

2022/P/02076

20.   

Nikola Rz.

2022/P/01108

21.   

Helena Maria B.

2022/P/01950

22.   

Maks Feliks U.

2022/P/01774

23.   

Apollonia Konstancja J.

2022/P/01158

24.   

Aleks Maciej W.

2022/P/02213

25.   

Paulina Alicja P.

2022/P/01987

26.   

Wojciech Stanisław C.

2022/P/02082

27.   

Emilia Elżbieta Cz.

2022/P/01241

28.   

Lena P.

2022/P/02166

29.   

Liliana Zofia W.

2022/P/02187

30.   

Julian K.

2022/P/01175

31.   

Darii H.

2022/P/02151

32.   

Adam Mikołaj K.

2022/P/01340

33.   

Tymon P.

2022/P/01687

34.   

Aleksander Filip M.

2022/P/02054

35.   

Barbara B.

2022/P/01236

36.   

Michalina Helena S.

2022/P/01748

37.   

Tomasz Maciej D.

2022/P/01089

38.   

Tobiasz D.

2022/P/01146

39.   

Kazimierz Z.

2022/P/02091

40.   

Antoni W.

2022/P/01389

41.   

Wiktoria Sylwia W.

2022/P/02163

42.   

Jakub M.

2022/P/01527

43.   

Gustaw G.

2022/P/01899

44.   

Tymoteusz Jan P.

2022/P/02057

45.   

Stanisław Krzysztof S.

2022/P/01854

46.   

Wojciech Z.

2022/P/01566

47.   

Barbara Z.

2022/P/01672

48.   

Piotr S.

2022/P/02051

49.   

Azzdin Piotr E.

2022/P/01357

50.   

Dawid Wiktor P.

2022/P/02029

51.   

Jakub Jan K.

2022/P/02047

52.   

Iga Agnieszka Sz.

2022/P/01825

53.   

Martyna Ida K.

2022/P/01833

54.   

Kuba Wojciech F.

2022/P/01365

 

Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Numer wniosku

1.     

Emilia T.

2022/P/01580

2.     

Róża P.

2022/P/02169

3.     

Wojciech L.

2022/P/02008

4.     

Alisa K.

2022/P/01932

5.     

Krzysztof Seweryn K.

2022/P/02182

6.     

Ksawery Z.    

2022/P/02080

 

Informacja o ilości wolnych miejsc w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o ilości wolnych miejsc w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego informuje, że:

Nie będzie rekrutacji  uzupełniającej.

Na rok szkolny 2022/2023 dysponuje

 •  0 wolnymi miejscami.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

          Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

 

L.poj. Nazwisko i imię dziecka Numer wniosku
 •  
B. Viktoria 2021/P/01179
 •  
B. Władysław 2021/P/01011
 •  
C. Jan Ryszard 2021/P/00872
 •  
Ch. Jakub 2021/P/01387
 •  
F. Marcelina 2021/P/01041
 •  
K. Helena Hanna 2021/P/01637
 •  
K. Pola 2021/P/00997
 •  
Ł. Aleksander 2021/P/01680
 •  
O. Ignacy 2021/P/01405
 •  
P. Helena Anna 2021/P/01449
 •  
P. Kornelia Antonina 2021/P/01019
 •  
P. Gabriela 2021/P/01691
 •  
R. Franciszek Fabian 2021/P/01136
 •  
R. Szymon Franciszek 2021/P/01495
 •  
S. Wiktoria 2021/P/01592
 •  
S. Franciszek Karol 2021/P/00959
 •  
Sz. Wiktor 2021/P/01455
 •  
T. Hanna 2021/P/01522
 •  
W. Witold 2021/P/01389
 •  
W. Emilia Anna 2021/P/01643
 •  
W. Maja Lidia 2021/P/01672
 •  
W. Wiktoria Sylwia 2021/P/01549
 •  
W. Mateusz 2021/P/01457
 •  
W. Leon Karol 2021/P/01408
 •  
B. Borys 2021/P/01397
 •  
D. Szymon 2021/P/01160
 •  
Dz. Jan Jerzy 2021/P/01399
 •  
G. Filip Mateusz 2021/P/01503
 •  
H. Urszula Edyta 2021/P/01096
 •  
H. Piotr 2021/P/00926
 •  
I. Robert 2021/P/00996
 •  
J. Gloria 2021/P/01547
 •  
J. Jakub 2021/P/01402
 •  
J. Edward Jerzy 2021/P/01013
 •  
K. Gabriela 2021/P/01435
 •  
K. Marcel 2021/P/00933
 •  
K. Julia Aleksandra 2021/P/01227
 •  
K. Urszula 2021/P/01360
 •  
M. Krystian 2021/P/01520
 •  
Ł. Aleksander 2021/P/01673
 •  
Ł. Ignacy Sylwester 2021/P/01629
 •  
S. Dorota 2021/P/09973
 •  
W. Maja Nikola 2021/P/09816
 •  
W. Kacper 2021/P/01188
 •  
W. Aleksander 2021/P/00993
 •  
Z. Sylwia Natalia 2021/P/01060
 •  
B. Jakub 2021/P/01292
 •  
Cz. Maksymilian 2021/P/01475
 •  
K. Adrianna  2021/P/01208
 •  
O. Michał  2021/P/01677
 •  
N. Zuzanna 2021/P/01394
 •  
K. Barbara 2021/P/01101
 •  
K. Hanna 2021/P/01119
 •  
M. Filip 2021/P/01412
 •  
N. Maria 2021/P/01419
 •  
P. Jan 2021/P/01099
 •  
S. Maja 2021/P/01550
 •  
Z.  Amelia Agnieszka 2021/P/01087
 •  
Z. Jakub 2021/P/00942
 •  
N. Antoni  2021/P/01393
 •  
D. Kornelia Maria 2021/P/01051
 •  
J. Szymon Marek 2021/P/01293
 •  
Ł. Maksym 2021/P/01678
 •  
O. Tymon 2021/P/01404
 •  
T. Maria 2021/P/01521
 •  
G. Szymon 2021/P/01699
 •  
S. Jan 2021/P/00882
 •  
T. Wiktoria 2021/P/00887
 •  
Z. Wojciech 2021/P/01548
 •  
L. Oliwia 2021/P/01182
 •  
Z. Antoni 2021/P/01046
 •  
T. Emilia 2021/P/01523
 

 

         Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

L.poj.                     Dane kandydata Nr wniosku
1. Ch. Alicja 2021/P/01516
2. W. Antoni 2021/P/01164
3. Ż. Alicja Oliwia 2021/P/01112

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego
L.p Nazwisko i imię dziecka Numer wniosku
1. K. Helena 2021/P/01779
2. S. Tytus Stanisław 2021/P/01777
3. S. Janina Maria 2021/P/01776
4. P. Lilianna  2021/P/01771
5. G. Emilia Maria 2021/P/01760
6. K. Leon 2021/P/01727
7. R. Polina 2021/P/01724

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Bliznem Jasińskiego
L.p Nazwisko i imię dziecka Numer wniosku
1. S. Daryna 2021/P/01788
2. Ch. Alicja 2021/P/01786
3. C. Karol Julian 2021/P/01785
4. N. Grzegorz 2021/P/01784
5. Ż. Alicja Oliwia 2021/P/01778
6. P. Klara 2021/P/01756
7. W. Fryderyk Jan 2021/P/01755
8. W. Antoni Wiktor 2021/P/01752
9. P. Ignacy 2021/P/01747
10. W. Jakub 2021/P/01744
11. O. Pola Anna 2021/P/01734
12. B. Łukasz 2021/P/01757

Informacja o ilości wolnych miejsc w roku szkolnym 2021/2022

Blizne Jasińskiego  21.05.2021 r. 

 

Informacja o ilości wolnych miejsc.

w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego  informuje, że:                                     

W rekrutacji uzupełniającej 

na rok szkolny 2021/2022 dysponuje 

 • 9 wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika 2018, 

o które mogą się ubiegać zainteresowani Rodzice w procesie rekrutacji uzupełniającej w okresie od dnia 26 maja do dnia 8 czerwca 2021 roku.

Skip to content