Informacje

1. Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole wylicza się na podstawie:  Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice.

Opłata za pobyt:

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-12.30.

W godzinach 7.00-7.30 i 12.30-17.30 wysokość opłaty wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Kwota opłaty za pobyt zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby godzin obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu  przez 1,30zł.

Opłata 1,30zł dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.


Opłata za żywienie:

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci od dnia 01.09.2019r. wynosi  15,00 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą:

 1. śniadanie wraz z II śniadaniem 5,00 zł
 2. obiad  zł 8,00 zł
 3. podwieczorek  2,00 zł

Opłaty ustalone na podstawie ust.1. wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w przedszkolu najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

Kwota opłaty za wyżywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

Zgłoszenie nieobecności dziecka należy dokonać w dniu poprzednim lub w dniu nieobecności do godz. 8.15.

2. Wyposażenie przedszkolaka

1. Duży koc 160x200cm powleczony w poszwę* – rogi koca należy przyszyć w poszwie, jasiek, piżamka dostosowana do pory roku* – nie    dotyczy 5 i 6- latków.
2. Kapcie, 2 worki, kostium gimnastyczny* (biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki).
3. Mały ręcznik z pętelką*,  chusteczki do nosa w pudełku, szczoteczka do zębów oraz pasta.
4. Szczotka do włosów lub grzebień*.
5. Ubrania na zmianę dostosowane do pory roku. 

*na wymienionych rzeczach prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka

4. Rodzicu Pamiętaj

 • Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane, w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.
 • Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 • Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, dzieci leżakujące: pidżamę i poszwę, 2 worki:  jeden ze strojem gimnastycznym, drugi na kapcie w szatni. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 • Dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki tylko w dni ustalone z nauczycielami w grupie. Za zepsucie i zagubienie zabawek przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 • Przedszkole nie ponosi również odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

*Zapis zgodny ze Statutem Przedszkola

5. Procedura bezpiecznego pobytu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69z późn.zm.)

Procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z przedszkola.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb
  środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. W przedszkolu stosuje się obowiązujące przepisy bhp i p.poż.
 4. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel musi mieć świadomość, że w przypadku narażenia zdrowia i życia dzieci poniesie pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 6. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć.
 7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela zobowiązujące. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 8. W przypadku konieczności wyjścia nauczyciela do toalety, lub z innej ważnej przyczyny, nauczyciel ma obowiązek upoważnić osobę z obsługi do podjęcia opieki nad dziećmi, a swoją nieobecność ograniczyć do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 9. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 11. Od rana w przedszkolu  organizowane są zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
 12. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci.  Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 13. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się z innymi.
 14. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabawy, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać.
 15. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem nagród i kar obowiązujących w danej grupie.
 16. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci. Zgłasza konieczność dokonania niezbędnych napraw sprzętu i zabawek oraz wycofuje zniszczony sprzęt i zabawki.
 17. Nauczyciel dba o dostosowanie mebli do wzrostu dzieci. W tym celu przeprowadza pomiar wzrostu dzieci w swojej grupie dwa razy w ciągu roku szkolnego (wrzesień, luty) i sprawdza czy siedzą zgodnie z obowiązującymi normami. Krzesełka podpisane są imionami dzieci, które z nich korzystają.
 18. Codziennie rano pracownik gospodarczy ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.
 19. Pobyt na powietrzu nauczyciel organizuje tak , aby zapewnić  bezpieczeństwo dzieciom.
 20. W ogrodzie dzieci przebywają pod stałą opieką nauczyciela, w grupie dzieci 3-letnich nauczyciela wspiera  pomoc nauczyciela. Podczas pobytu  w ogrodzie uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 21. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Przed powrotem do przedszkola nauczyciel powinien sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w grupie znajdują się w kolumnie.
 22. Nauczyciele i pracownicy przedszkola którzy zauważą usterki zagrażające dzieciom lub pracownikom są zobowiązane do natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora. Dyrektor decyduje co z daną usterką zrobić.
 23. W czasie pobytu na placu zabaw nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przybywać w miejscu największych zagrożeń.
 24. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci, dobór ćwiczeń i wykorzystane przyrządy odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 25. Na zajęciach dodatkowych  obecny jest pracujący w danym dniu w grupie nauczyciel.
 26. Jeżeli podczas zajęć dodatkowych jest potrzeba podziału grupy na dwa mniejsze zespoły, osoba prowadząca zajęcia odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu w pełni odpowiada za ich bezpieczeństwo, aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela lub rodzica/ prawnego opiekuna. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.
 27. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.
 28. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.
 29. Przemieszczanie się dzieci w budynku, na placu zabaw  i po za teren przedszkola powinno odbywać się w sposób zorganizowany, dzieci ustawiają się parami.
 30. Każda wycieczka i spacer muszą być odnotowane w dzienniku zajęć i udokumentowane kartą wycieczki.
 31. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek wyjazdowych odbywa się zgodnie z obowiązującym w przedszkolu „Regulaminem spacerów i wycieczek”. Odpowiedzialność za biorące udział w wycieczce dzieci ponoszą tylko pracownicy przedszkola.
 32. W czasie wycieczek, spacerów, wyjazdu opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe (nauczyciele, personel obsługowy: 1 osoba dorosła na 10 dzieci), które w równym stopniu odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
 33. W czasie wycieczki dzieci nie mogą pozostać bez opieki osoby dorosłej (kierownika lub opiekuna). Nie wolno wypuszczać ich samych. Dzieci zawsze pozostają pod opieką dorosłych.
 34. W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki, jeden z opiekunów poszukuje zaginionego w ostatnio odwiedzanym miejscu, reszta grupy czeka z drugim opiekunem w ustalonym miejscu. Jeśli dziecko nie zostanie odnalezione, kierownik wycieczki niezwłocznie powiadamia policję i rodziców ( prawnych opiekunów) o fakcie zaginięcia dziecka.
 35. W przypadku awarii, kolizji, wypadku pojazdu, którym poruszają się uczestnicy wycieczki należy niezwłocznie ewakuować uczestników w bezpieczne miejsce, udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności zaangażować służby ratownicze.
 36. W przypadku powstania pożaru w obiekcie, w którym przebywają dzieci należy niezwłocznie powiadomić straż o wystąpieniu zagrożenia, zaalarmować obecnych w budynku, następnie przeprowadzić ewakuację- zgodnie z instrukcją, korzystając z dróg ewakuacyjnych. Należy otoczyć dzieci opieką, udzielić pomocy poszkodowanym oraz – w razie potrzeby- wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy.
 37. Obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
 38. W razie wystąpienia wypadku, urazu, złego samopoczucia dziecka należy działać wg ustalonego postępowania.
 39. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacji infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 40. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie przedszkole.
 41. W razie wystąpienia w przedszkolu choroby nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 42. W godzinach 9.30-14.30 drzwi główne są zamknięte na zworę elektro-magnetyczną.  Osoba wchodząca do przedszkola korzysta z dzwonka lub domofonu.
 43. Wyznaczony pracownik obsługi sprawuje kontrolę osób wchodzących do  przedszkola.
 44. Pracownicy przedszkola, zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa innych.
 45. Pracownicy winni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora o tym fakcie.
 46. Rodzice mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym pośredniczy przedszkole.
Skip to content