RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Przedszkole w Bliznem Jasińskiego z siedzibą Bliznem Jasińskiego 05-082 Stare Babice  ul. Kościuszki 1b w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

  • drogą papierową na adres: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b; 05-082 Stare Babice oraz  
  • mailowo:  info@przedszkoleblizne.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: jwrodo@przedszkoleblizne.edu.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu:

1) rekrutacji dzieci do przedszkola (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

2) realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) dokumentacja dotycząca rekrutacji – 1 rok,

2) dokumentacja dotycząca wychowania przedszkolnego – 10 lat.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.:  podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Automatyzacja i profilowanie danych

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Skip to content