Search

Information

O G Ł O S Z E N I E

 

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli 2017
w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i Starych Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”
na rok szkolny 2017/2018  odbędzie się w KWIETNIU

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

Data/godzina

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

3 kwietnia – 7 kwietnia

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

10 kwietnia – 28 kwietnia

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

12 maja o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

5-7 czerwca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza, że rodzic rezygnuje z zapisania dziecka)

8 czerwca o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

Od 9 czerwca

1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

14 czerwca o godz. 12.00

Informacja w gminie o wolnych miejscach

14 czerwca od godz. 12.00

– 20 czerwca

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.                                                

23 czerwca o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 czerwca od godz. 12.00

– 30 czerwca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

30 czerwca o godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 7 lipca od godz. 13.00

Procedura odwoławcza

31 sierpnia o godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

3 kwietnia – 28 kwietnia

Składanie wniosków

do 15 maja

Opublikowanie ilości wolnych miejsc w klasie pierwszej

do 30 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

do 8 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

od 09 czerwca 2017r.

Uruchomienie procedury odwoławczej

do 29 czerwca 2017r.

Opublikowanie ostatecznej listy osób przyjętych i nieprzyjętych

Do pobrania: